Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bible Text: Lê-vi Ký 23:9-22 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Tạ Ơn ...

Read more

Công Bố Năm Hân Hỉ

Bible Text: Lê Vi Ký 25:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Noi Gương Chúa Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Năm Sa-bát 1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác r ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 8-9

Bible Text: Lê-vi Ký 008-009 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 17

Bible Text: Lê-vi Ký 017 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Phần Giới Thiệu

Bible Text: Lê-vi Ký | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 10

Bible Text: Lê-vi Ký 010 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 18

Bible Text: Lê-vi Ký 018 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 1

Bible Text: Lê-vi Ký 001 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 11

Bible Text: Lê-vi Ký 011 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 19

Bible Text: Lê-vi Ký 019 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top