Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ân Tứ, Hội Thánh, Phục Vụ ...

Read more

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 3

Bible Text: Công Vụ 17 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Mục Đích Của Cuộc Đời, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Khởi Đầu Của Hội Thánh

Bible Text: Công Vụ 1:7-2:47 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:1-5 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Ngũ Tuần, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Danh Đức Chúa Jesus

Bible Text: Công Vụ 3:1-26 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Chức Vụ

Bible Text: Công Vụ 3:1-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Noi Gương Chúa Tựa đề: Chức Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-26 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Người Què Ðược Chữa Lành 1. Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2. Khi ấy một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ, gọi là Cổn ...

Read more

Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Hội Thánh Ban Đầu

Bible Text: Công Vụ 2:42-47 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Gia Đình Và Sự Cứu Rỗi

Bible Text: Lu-ca 19:1-10; Công Vụ 16:16-34 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Gia Đình, Sự Cứu Rỗi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top