Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Phước Lành – Blessing – Trình Bày Trong 257 Ngôn Ngữ

Thánh Ca: Phước Lành – Blessing – Trình Bày Trong 257 Ngôn Ngữ

Thánh Ca: Phước Lành
Nguyên tác: The Blessing
Sáng tác: Ginny Owens và  Cindy Morgan

Trình Bày: Các tín hữu từ  154 quốc gia trong 257 ngôn ngữ.

Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài! (Lu-ca 11:13 )

Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! (Dân Số Ký 6:24-26)

Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích những điều răn của Ngài! Con cháu người sẽ cường thịnh trên đất, Dòng dõi của người ngay thẳng sẽ được phước. (Thi Thiên 112:1-2)

 
The Blessing

The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His Face toward you
And give you peace
 
The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His Face toward you
And give you peace
 
Amen Amen Amen
Amen Amen Amen
 
The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His Face toward you
And give you peace
 
Amen Amen Amen
Amen Amen Amen
Amen Amen Amen
Amen Amen Amen
 
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children
 
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children
 
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children
 
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children
 
May His presence go before you
And behind you
And beside you
All around you
And within you
He is with you
 
He is with you
In the morning
In the evening
In your coming
And your going
In your weeping
And rejoicing
 
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
 
Amen Amen Amen
Amen Amen Amen
 
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children
 
May His presence go before you
And behind you
And beside you
All around you
And within you
He is with you
 
He is with you
In the morning
In the evening
In your coming
And your going
In your weeping
And rejoicing
 
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
 
Amen Amen Amen
Amen Amen Amen
 
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children
 
May His presence go before you
And behind you
And beside you
All around you
And within you
He is with you
 
He is with you
In the morning
In the evening
In your coming
And your going
In your weeping
And rejoicing
 
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you

 
Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top