Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Blessed Be Your Name

Blessed Be Your Name

Tựa đề: Blessed Be Your Name
Tác giả: Matt Redman
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình
Trình bày: Rebecca St James

Blessed Be Your Name

Blessed Be Your Name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name

Blessed Be Your name
When I’m found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed Be Your name

Every blessing You pour out
I’ll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name
When the sun’s shining down on me
When the world’s ‘all as it should be’
Blessed be Your name

Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there’s pain in the offering
Blessed be Your name

Every blessing You pour out
I’ll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name (2x)

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

Chúc Tôn Danh Ngài

Nguyện chúc tụng Danh Cha
Trên đồng bằng, đầy phước hạnh bao la
Hay ngập tràn, dòng suối ngọt Cha ban
Chúc tôn Thánh Danh Ngài

Nguyện Chúc tụng Danh Cha
Dù cuộc đời, toàn sa mạc khô khan
Hay hành trình, thật tiêu điều hoang vu
Chúc tôn Thánh Danh Ngài

Tất cả phước hạnh Ngài ban cho con
Sẽ cất tiếng ca tụng
Lúc bóng tối cuộc đời vây quanh con
Vẫn mãi ca ngợi

Chúc tôn Danh đại quyền Ngài không thôi.  Chúc tôn Danh đời đời.  Chúc tôn Danh đại quyền Ngài không thôi.  Chúc tôn ca tụng mãi Thánh Danh Ngài.

Nguyện chúc tụng Danh Cha
Khi mặt trời, rạng chiếu đầy vinh quang
Hay cuộc đời, thật êm đềm trôi qua
Chúc tôn Thánh Danh Ngài

Nguyện chúc tụng Danh Cha
Khi đường đời, đầy khó nhọc chông gai
Hay cuộc đời, đầy đau buồn thương tâm
Chúc tôn Thánh Danh Ngài

Tất cả phước hạnh Ngài ban cho con: sẽ cất tiếng ca tụng.
Lúc bóng tối cuộc đời vây quanh con. Vẫn mãi ca ngợi.

Chúc tôn Danh đại quyền Ngài không thôi.  Chúc tôn Danh đời đời.
Chúc tôn Danh đại quyền Ngài không thôi.
Chúc tôn ca tụng mãi Thánh Danh Ngài. (2x)

Dù Chúa xuống phước cho con
Hoặc thử thách Chúa ban cho
Lòng vẫn cất tiếng tôn vinh
Nguyện chúc tán Chúa không thôi

Dù Chúa xuống phước cho con
Hoặc thử thách Chúa ban cho
Lòng vẫn cất tiếng tôn vinh
Nguyện chúc tán Chúa không thôi

www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top