Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Xây Dựng Những Mối Quan Hệ

Billy Graham: Xây Dựng Những Mối Quan Hệ

Sứ điệp: Xây Dựng Những Mối Quan Hệ
Nguyên văn: Building Relationships
Diễn giả: Mục sư Billy Graham  
Địa điểm: Tacoma, Washington (1983)

Lu-ca 10:29-36

29. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? 30. Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. 31. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. 32. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. 33. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; 34. bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. 35. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. 36. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? 37. Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top