Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An

Billy Graham: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An

Sứ điệp: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An
Nguyên văn: A Cure for Trouble Heart
Diễn giả: Mục sư Billy Graham  
Địa điểm: Syracuse, New York (1989)

Ma-thi-ơ 22:29-36

Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài:  Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top