Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An

Billy Graham: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An

Sứ điệp: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An
Nguyên văn: A Cure for Trouble Heart
Diễn giả: Mục sư Billy Graham  
Địa điểm: Syracuse, New York (1989)

Ma-thi-ơ 22:29-36

Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài:  Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top