Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Beautiful One

Beautiful One

Tựa đề: Beautiful One
Tác giả: Tim Hughes
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình
Trình bày: Jeremy Camp

Beautiful One

Wonderful, so wonderful
Is Your unfailing love
Your cross has spoken mercy over me
No eye has seen,
No ear has heard, no heart could fully know
How glorious, how beautiful you are!

Beautiful One I love You
Beautiful One I adore
Beautiful One my soul must sing

Powerful, so powerful
Your glory fills the skies
Your mighty works displayed for all to see
The beauty of Your majesty
Awakes my heart to sing
How marvellous, how wonderful You are

Beautiful One I love You
Beautiful One I adore
Beautiful One my soul must sing (2x)

You opened my eyes to Your wonders anew
You captured my heart with this love
Because nothing on earth is as beautiful
as You

You opened my eyes to Your wonders anew
You captured my heart with this love
Because nothing on earth is as beautiful as You

Beautiful One I love You
Beautiful One I adore
Beautiful One my soul must sing (2x)

My soul, my soul must sing
My soul, my soul must sing
My soul, my soul must sing
Beautiful One (2x)

Beautiful One I love You
Beautiful One I adore
Beautiful One my soul must sing

Chúc Tôn Thánh Nhan

Chúa yêu con, Chúa quá yêu con
Tình Chúa tuyệt vời thắm thiết.
Thập giá đau thương, Chúa đã thay con chịu chết.
Ân đức cao sâu,
Chẳng có ai trên trần thế nầy thật hiểu thấu.
Cứu Chúa vinh quang cao sang oai nghiêm thánh khiết.

Chúa ôi, lòng con nguyện yêu
Chúa với lòng thành, thật thiết tha;
Thánh nhan đẹp xinh, lòng con chúc tán.

Thánh nhan Cha, chiếu ánh vinh quang,
Truyền bá đời đời khắp chốn.
Quyền phép siêu cao, ái đức Cha luôn ngời sáng.
Ôi Chúa, tâm con cất tiếng ca vang,
Tụng chúc Ngài là Đấng sống.
Cứu Chúa dung nhan tuyệt trần tôn nghiêm thánh khiết.

Chúa ôi, lòng con nguyện yêu
Chúa với lòng thành, thật thiết tha,
Thánh nhan đẹp xinh, lòng con chúc tán. (2x)

Ngài khiến tâm linh con thấy ái đức Cha cao sâu; Ngài chiếm tâm linh con bằng yêu thương.  Trần thế không chi so với chính thánh nhan vinh quang Ngài tuyệt vời.

Ngài khiến tâm linh con thấy ái đức Cha cao sâu; Ngài chiếm tâm linh con bằng yêu thương.  Trần thế không chi so với ánh vinh quang Cha thánh khiết.

Chúa ôi, lòng con nguyện yêu
Chúa với lòng thành, thật thiết tha,
Thánh nhan đẹp xinh, lòng con chúc tán. (2x)

Tấm lòng thành nguyện tụng ca,
Chúc tụng phụng thờ Ngài luôn,
Hết lòng thành thờ phượng Cha,
Dung quang chí thánh.  (2x)

Chúa ôi, lòng con nguyện yêu
Chúa với lòng thành, thật thiết tha,
Thánh nhan đẹp xinh, lòng con chúc tán.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top