Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Được An Táng

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Được An Táng

gardentomb

An Táng Chúa

Sau các việc đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê – vốn là một môn đồ thầm kín của Ðức Chúa Jesus, từng sợ những lãnh đạo Do Thái – đã bạo dạn đến xin Phi-lát nhận xác của Ðức Chúa Jesus. Giô-sép là người tốt và ngay lành, hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời, nhưng không tán thành quyết định và hành động của họ.

Phi-lát không tin Chúa đã chết nên gọi viên đội trưởng đến hỏi Ngài đã chết bao lâu. Sau khi nghe viên đội trưởng báo cáo, Phi-lát chấp thuận. Vì vậy Giô-sép đến nhận xác Ngài và đem đi.

Ni-cô-đem, người trước kia đã gặp Ðức Chúa Jesus trong ban đêm, cũng đến, mang theo một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Theo tục khâm liệm của người Do Thái, họ lấy thi hài Ðức Chúa Jesus, dùng vải gai mịn và thuốc thơm bó xác Ngài lại.

Gần nơi Chúa chịu đóng đinh có một cái vườn; trong vườn đó có một hang mộ còn mới, chưa chôn ai. Vì hôm đó là Ngày Chuẩn Bị của người Do-thái, và ngôi mộ lại ở gần, nên họ chôn Ðức Chúa Jesus tại đó rồi lăn một tảng đá chận cửa mộ lại.   Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry mẹ của Giô-sê ngồi đối diện phần mộ quan sát họ an táng Ngài.  Sau đó họ trở về để chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ theo luật định.

Ngày hôm sau, các trưởng tế và những người Pha-ri-si cùng đến gặp Phi-lát và nói: “Thưa ngài! Chúng tôi nhớ tên lừa dối nầy lúc còn sống đã nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’  Vì thế chúng tôi xin ngài truyền lịnh cắt lính canh gác ngôi mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của hắn đến lấy trộm thi thể của hắn, rồi phao tin với dân là hắn đã từ cõi chết sống lại; như thế sự lừa dối lần cuối sẽ tệ hại hơn lần đầu rất nhiều.”

Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có đội lính canh. Hãy đi, canh gác mộ cẩn thận theo ý các ngươi.”  Vậy những người ấy đi, niêm phong tảng đá chận cửa mộ an toàn, và đặt lính canh gác cẩn thận.

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:56-66; Mác 15:42-47; Lu 23:50-56; Giăng 19:38-42;

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top