Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Sự Sống Lại

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Sự Sống Lại

 

Thưa anh em, tôi muốn nói rõ cho anh em về Tin Lành mà tôi đã giảng cho anh em – là Tin Lành mà anh em đã tiếp nhận và anh em đang đứng vững trong đó; nhờ Tin Lành đó anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững lời tôi đã giảng cho anh em; nếu không, anh em đã tin cũng vô ích.

Sự Sống Lại Của Đấng Christ

Trước hết, tôi đã truyền cho anh em điều mà chính tôi đã nhận, đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh; rồi Ngài đã xuất hiện cho Sê-pha, kế đến là nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần lớn trong số đó hiện nay vẫn còn, dù có vài người đã ngủ. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. Cuối cùng, Ngài cũng hiện ra cho tôi, như một thai nhi được sinh không đúng thời hạn. Bởi vì tôi là người nhỏ nhất trong các sứ đồ – tôi không xứng đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi trở thành người như tôi hiện nay – và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích, bởi vì tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các sứ đồ; tuy nhiên không phải tôi, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Vì vậy, dù tôi – hay các sứ đồ – chúng tôi đang giảng như vậy, và anh em đã tin như vậy.

Sự Sống Lại Của Người Chết

Như vậy, nếu Đấng Christ được giảng là Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì tại sao có vài người trong anh em nói rằng không có sự sống lại cho những người chết? Nếu không có sự sống lại cho những người chết, thì Đấng Christ đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích.

Thật vậy, nếu những người chết không sống lại, thì chúng tôi bị coi như là những nhân chứng giả dối cho Đức Chúa Trời – bởi vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại nếu như những người chết không  sống lại. Bởi vì nếu những người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin của anh em cũng chỉ là vô ích: anh em vẫn còn trong tội lỗi của mình. Cũng vậy, những người đã ngủ trong Đấng Christ vẫn bị hư mất.  

Nếu chúng ta chỉ có hy vọng nơi Đấng Christ trong cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người đáng thương hại hơn hết.

Đấng Christ Là Kết Quả Đầu Mùa Của Sự Phục Sinh

Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một Người mà có sự sống lại từ cõi chết. Thật vậy, giống như trong A-đam, mọi người đều chết; thì cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. Tuy nhiên mỗi người sẽ theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi đến lượt những người thuộc về Đấng Christ vào lúc Ngài hiện đến. Rồi cuối cùng, sau khi Ngài kết liễu tất cả những sự thống trị, tất cả những quyền thế, và quyền lực; Ngài trao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Bởi vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng nào Đức Chúa Trời đặt tất cả những kẻ thù ở dưới chân của Ngài. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Do đó, Đức Chúa Trời đã đặt tất cả mọi vật quy phục ở dưới chân của Ngài. Tuy nhiên, khi nói tất cả mọi vật quy phục ở dưới Ngài, thì hiển nhiên không bao gồm Đấng đặt mọi vật quy phục ở dưới Ngài. Khi tất cả mọi vật đã quy phục Ngài, thì bấy giờ chính Ngài, là Con, cũng quy phục Đấng đã đặt mọi vật quy phục dưới Ngài, để Đức Chúa Trời là tất cả trong tất cả.

Thân Thể Phục Sinh

Nếu không phải như vậy, thì những người đã nhận báp-têm thay cho người chết là để làm gì? Nếu người chết thật sự không sống lại thì tại sao lại có những người nhận báp-têm thay cho họ? Tại sao chúng tôi – giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy?

Thưa anh em! Tôi chết mỗi ngày – đó là sự thật – giống như niềm hãnh diện của tôi về anh em, mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. Nếu nói theo cách của loài người, có ích lợi gì cho tôi mà tôi phải chiến đấu với những loài thú hung dữ tại Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì “chúng ta hãy ăn, hãy uống – bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”

Đừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” Hãy tỉnh táo nhận biết sự công chính trở lại và đừng phạm tội nữa; bởi vì có một số người trong anh em không hiểu biết Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em hổ thẹn!

Sự Biến Hóa Và Đắc Thắng Sau Cùng

Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ trở lại bằng thân thể nào?”

Hỡi người khờ khạo kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì sẽ không sống lại. Và vật anh gieo không phải là thân thể sẽ được hình thành, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt – như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho nó một thân thể theo ý Ngài muốn, mỗi hạt giống có mỗi thân thể riêng biệt. Không phải mọi thể xác đều giống nhau: thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác.

Cũng vậy, có những thiên thể và có những vật thể trên đất; nhưng vinh quang của những thiên thể khác với những gì thuộc về đất. Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của những vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu, nhưng sống lại là mạnh; gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu có thân thể vật chất thì có thân thể thuộc linh. Như có lời chép: “Người đầu tiên” – là A-đam – “đã trở nên một hữu thể sống”, nhưng A-đam sau cùng là “thần linh ban sự sống”.

Tuy nhiên, không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. Người đầu tiên thuộc về đất, được làm từ bụi đất; người thứ hai đến từ trời. Những người thuộc về đất thì giống như người đã được làm từ bụi đất; những người thuộc về trời thì giống như Đấng đến từ trời. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ bụi đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của Đấng đến từ trời.

Thưa anh em, bây giờ tôi nói điều nầy: thể xác và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời; và sự hư hoại cũng không thể hưởng sự bất diệt. Này, tôi nói cho anh em một huyền nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ tất cả; tuy nhiên, tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Bởi vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không bị hư hoại, và chúng ta sẽ được biến hóa. Bởi vì bản chất hư hoại nầy phải mặc lấy bản chất bất diệt; bản chất hoại tử nầy phải mặc lấy bản chất bất tử. Khi bản chất hư hoại mặc lấy bản chất bất diệt, bản chất hoại tử mặc lấy bản chất bất tử thì lúc đó sẽ ứng nghiệm lời đã được chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.”

“Hỡi sự chết, sự đắc thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu?” Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng qua Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Vì vậy, anh em quý mến của tôi! Hãy vững vàng, kiên định, luôn luôn làm công việc của Chúa thật dồi dào vì biết rằng sự lao nhọc của anh em trong Chúa không hề vô ích.

Phao-lô

I Cô-rinh-tô 15 
B
ản Dịch Đại Chúng – Thư Viện Tin Lành

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top