Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 8)

Cầu Nguyện – Ngày 29/08/2020

Thứ bảy, 29/8/2020 Công việc Chúa tại tỉnh Đắk Nông. Xin cầu nguyện cho các cuộc bồi linh hằng quý, các kỳ huấn luyện về truyền giáo và Cơ Đốc Giáo Dục, các lớp Thánh Kinh căn bản có 1,600 học viên; xin Chúa cảm động lòng các học viên đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, vào Viện Thánh Kinh Thần Học để học Lời Chúa, hầu đáp ứng nhu cầu người phục vụ Chúa trong tương lai.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn S ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14Ma-thi-ơ 5:27–30 Chớ Phạm Tội Tà Dâm “Ngươi chớ phạm tội tà dâm”(câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là tội tà dâm? Chúa Giê-xu định nghĩa tội tà dâm như thế nào? Điều răn này áp dụng cho những ai? Bạn cần làm gì để tránh xa tội lỗi này? Điều răn thứ bảy bảo vệ tính thiêng liêng trong mối quan hệ hôn nhân. Sáng Thế Ký chương 1 và 2 cho biết chính Đức Chúa ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/08/2020

Thứ Sáu, 28/8/2020 Cảm tạ Chúa cho các ÐN trong tỉnh Đắk Nông tăng nhiều dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn giới hạn trong nhiều mặt. Xin Chúa giúp việc huấn luyện nhân sự để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, và phát triển HT trong tỉnh nhất là cho người Việt được biết Chúa và tin nhận Chúa nhiều hơn.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 241

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 39Gióp 10Gióp 11Gióp 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2020I Sử Ký 21:18–30Hiến Cả Thảy cho Ngài “Ọt-nan thưa với Đa-vít rằng: Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi, hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cộ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miến để dùng làm của lễ chay; tôi dâng cho hết cả” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ bảo ông Gát nói gì với Vua Đa-vít? Thái độ của ông Ọt-nan khi nhì ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/08/2020

Thứ Năm, 27/8/2020 H. Čư Jút. HT Đắk Klêng, MS Y Bun Ayun. HT có 1,357 tín hữu đa số là người M’Nông và một ít người Ê-đê. Xin cầu nguyện cho HT có thể mua đất để xây dựng nhà thờ, vì đang nhóm tại nhà MSQN. HT Êa Hra, MS Y Tớt K’Tul. Số tín hữu Ê-đê tại HT khoảng 600. Xin cầu nguyện cho HT có thể mua thêm đất để xây dựng cơ sở CĐGD.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 240

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 7Gióp 8Gióp 9Thi Thiên 38Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2020I Sử Ký 21:7–17Tội Lỗi Sinh Ra Sự Chết “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14–15). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít phạm tội đã gây ra hậu quả gì? Vì sao Chúa không bỏ qua tội lỗi của ông? Ông đã lựa chọn hình phạt nào? Vua Đa-vít đã cầu xin Chúa điều gì khi nhìn thấy thiên ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 26/08/2020

Thứ Tư, 26/8/2020 H. Čư Jút: HT Lâm Lạc, MSNC Hạ Văn Vàng; HT Bụi Tre, TĐ Hoàng Ke Dinh; HT Đắk Đrông, MS Hầu Văn Lầu. Đa số các HT tại đây là người H’Mông. Xin cầu nguyện cho nhu cầu đặc biệt của các HT là cần có cơ sở CĐGD, vì hiện các ban ngành phải mượn nhà tín hữu để sinh hoạt thờ phượng Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) w ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 239

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 4Gióp 5Gióp 6Thi Thiên 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top