Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2019 I Sử Ký 11:9-14 Những Chiến Sĩ Thực Thụ “Đây là những kẻ làm tướng các lính mạnh dạn của Đa-vít, và đã phò giúp người được ngôi nước, cùng với cả Ít-ra-ên, lập người lên làm vua, y như Lời Đức Giê-hô-va đã phán về Ít-ra-ên” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Những người được ghi tên trong phân đoạn này có những đặc điểm chung gì? Họ là những ai và chiến công của họ là gì? Đức Chúa T ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 84

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 13I Sa-mu-ên 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2019 Gióp 33:14-18 Chiêm Bao, Dị Tượng “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:7-9). Câu hỏi suy ngẫm ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 83

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 8I Sa-mu-ên 9I Sa-mu-ên 10I Sa-mu-ên 11I Sa-mu-ên 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2019 I Cô-rinh-tô 6:12-18 Tình Dục, Thân Thể, và Linh hồn “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Tín hữu tại Cô-rinh-tô đã đưa ra lý lẽ “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn” để ngụy biện cho điều sai trật nào? Mục đích Chúa dựng nên thân thể là gì? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 82

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 4I Sa-mu-ên 5I Sa-mu-ên 6I Sa-mu-ên 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2019 I Cô-rinh-tô 6:13-14 Thức Ăn, Thân Thể, và Linh Hồn “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Rô-ma 14:17). Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ giữa các yếu tố “thức ăn, thân thể, và linh hồn” ra sao? Giá trị của những yếu tố này trước mặt Đức Chúa Trời là gì? Bạn bày tỏ sự quan tâm của mình đối với thân thể và đời ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 81

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 1I Sa-mu-ên 2I Sa-mu-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2019 I Cô-rinh-tô 6:12 Tự Do hay Nô Lệ “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “mọi sự” được Sứ đồ Phao-lô sử dụng để chỉ về những vấn đề gì? Nguyên tắc tốt nhất để sử dụng quyền tự do trong Chúa là gì? Thói quen nào khiến bạn trở thành nô lệ cho chúng thay vì tự do? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 80

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ru-tơ 1Ru-tơ 2Ru-tơ 3Ru-tơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top