Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2019 Sáng Thế Ký 13:1-12 Chủ Động Giải Hòa “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Nan đề gì đang xảy ra với ông Áp-ram và ông Lót? Giải pháp ông Áp-ram là gì? Để chủ động làm người giải hòa, ông Áp-ram phải hy sinh những gì? B ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 157

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 1Thi Thiên 2Thi Thiên 3Thi Thiên 4Thi Thiên 5Thi Thiên 6Thi Thiên 7Thi Thiên 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2019 Ê-phê-sô 4:1-3 Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất “Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu ở Ê-phê-sô phải sống như thế nào? Họ cần thực hành những phẩm hạnh nào? Yếu tố quan trọng để gìn giữ sự hiệp nhất bắt nguồ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 156

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 39Gióp 40Gióp 41Gióp 42Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2019 Rô-ma 12:4-8 Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban “Mọi điều đó là công việc của đồng một Chúa Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn dạy điều gì khi ví sánh Hội Thánh với một thân thể? Bạn làm gì với ơn Chúa ban để Hội Thánh được vững mạnh? Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thân thể để nhấn mạnh ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 155

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 35Gióp 36Gióp 37Gióp 38Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2019 I Cô-rinh-tô 12:19-26 Cần Có Nhau và Chăm Sóc Nhau “Nếu chỉ có một chi thể mà thôi,thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân” (câu 19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chúa ban những mệnh lệnh nào về mối liên hệ hỗ tương trong thân Chúa? Con dân Chúa cần làm gì để góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh? Trong phân ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 154

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 31Gióp 32Gióp 33Gióp 34Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2019 Gióp 34:10-15 Đức Chúa Trời Toàn Năng “Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác, Đấng Toàn Năng chẳng trái phép công bình” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ quan điểm của ông về Đức Chúa Trời như thế nào? Tại sao Cơ Đốc nhân phải vững tin nơi Chúa dù hoàn cảnh ra sao? Bạn có trải nghiệm nào về quyền năng của Chúa trên đời sống mình? Trong phần Kinh Thánh này, ông Ê-li ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 153

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 25Gióp 26Gióp 27Gióp 28Gióp 29Gióp 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top