Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2019 I Cô-rinh-tô 9:16–18 Điều Buộc Tôi Phải Làm “…Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do nào khiến ông phải thực hiện công tác rao giảng Phúc Âm? Điều gì đã “buộc” Sứ đồ Phao-lô vào chức vụ này? Bài học này cho thấy điều gì đã “buộc” bạn vào công tác phục vụ Đức Chúa T ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 299

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 11Lu-ca 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2019 I Cô-rinh-tô 9:11–15 Không Làm Ngăn Trở Tin Lành “…chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ chút nào …vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi” (câu 12, 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết quan điểm của ông và những bạn đồng công như thế nào đối với những quyền lợi ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 298

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 9Lu-ca 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2019 I Cô-rinh-tô 9:1–14 Được Nuôi Mình bởi Tin Lành “Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (câu 13–14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những quyền lợi từ chức vụ sứ đồ là gì? Ông đã nêu lên nhữ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 297

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 7Lu-ca 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2019 Giê-rê-mi 15:1 Đứng trước Mặt Ngài “… Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được”(Cô-lô-se 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc đến ông Môi-se và ông Sa-mu-ên để nói lên điều gì với dân Chúa? Điều kiện để một người ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 296

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 5Lu-ca 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2019 Giê-rê-mi 14:19–22 Chúng Tôi Trông Đợi Ngài! “Lạy Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi! Chúng tôi trông đợi nơi Chúa: xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn!”(Ê-sai 33:2). Câu hỏi suy ngẫm: Những câu hỏi được Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên trong câu 19 với mục đích gì? Ông đã đưa ra những lý do gì để nài xin Đức Giê-hô-va hã ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 295

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 3Lu-ca 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top