Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 11:4-10 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng “Hết thảy con trưởng nam trong xứ Ê-díp-tô sẽ chết, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả của người đòi ở sau cối, và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cảnh báo về tai vạ cuối cùng cho người Ai Cập có gì khác biệt với sáu lần cảnh cáo trong chín tai vạ trước đó? Tại sao ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 88

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 22I Sa-mu-ên 23I Sa-mu-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 11:1-3 Mệnh Lệnh Xin Vàng Bạc “Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và vàng” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va bày tỏ cho ông Môi-se biết điều gì sắp xảy ra? Chúa muốn người Ít-ra-ên làm gì trước khi xuất Ai Cập và tại sao Chúa muốn họ làm việc ấy ngay lúc này? Chúa chuẩn bị cho d ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 87

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 19I Sa-mu-ên 20I Sa-mu-ên 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2019 I Sử Ký 11:20-25 Quyết Tâm Tiêu Diệt Sư Tử “Lại có Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa ở Cáp-xê-ên, là một người mạnh dạn đã làm nhiều công việc cả thể; người đã giết hai người Mô-áp mạnh bạo hơn hết; trong kỳ sa tuyết, người xuống một cái hố giết một con sư tử” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Hai dũng sĩ trong phân đoạn Kinh Thánh này có những chiến công gì? So với ông A-bi-sai th ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 86

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 17I Sa-mu-ên 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2019 I Sử Ký 11:15-19 Tận Hiến Hy Sinh “Bấy giờ, có ba người quan tướng đầy lòng gan dạ, xông ngang qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cửa thành Bết-lê-hem, rồi đem về dâng cho Đa-vít; nhưng người từ chối không uống, bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va” (II Sa-mu-ên 23:16). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu chuyện này Vua Đa-vít đang ở đâu? Ông ước ao điều gì? V ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 85

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 15I Sa-mu-ên 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2019 I Sử Ký 11:9-14 Những Chiến Sĩ Thực Thụ “Đây là những kẻ làm tướng các lính mạnh dạn của Đa-vít, và đã phò giúp người được ngôi nước, cùng với cả Ít-ra-ên, lập người lên làm vua, y như Lời Đức Giê-hô-va đã phán về Ít-ra-ên” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Những người được ghi tên trong phân đoạn này có những đặc điểm chung gì? Họ là những ai và chiến công của họ là gì? Đức Chúa T ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 84

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 13I Sa-mu-ên 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top