Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2019 I Cô-rinh-tô 12:14-17 Tôi Cần Gì trong Hội Thánh? “Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến hai phương diện nào của Hội Thánh? Tại sao hai phương diện này không mâu thuẫn với sự hiệp một trong Hội Thánh? Hiểu biết điều này giúp bạn tránh thái độ kiêu ngạo hoặc tự ti như thế nào? Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 162

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 34Thi Thiên 35Thi Thiên 36Thi Thiên 37Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2019 I Cô-rinh-tô 12:13 Vì Sao Tôi Thuộc Về Hội Thánh? “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (câu13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết mỗi chi thể được đem vào Thân Thể bằng cách nào? Vì sao ông đề cập đến ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 161

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 28Thi Thiên 29Thi Thiên 30Thi Thiên 31Thi Thiên 32Thi Thiên 33Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2019 Gióp 34:16-20 Đức Chúa Trời Công Chính “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống” (I Phi-e-rơ 3:18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu trình bày lý luận về sự công chính của Chúa ra sao? Tại sao con người khô ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 160

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 22Thi Thiên 23Thi Thiên 24Thi Thiên 25Thi Thiên 26Thi Thiên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2019 I Cô-rinh-tô 12:12 Tôi Là Gì trong Hội Thánh? “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12) Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để nói về Hội Thánh và các tín hữu? Hình ảnh này cho thấy những đặc tính nào của mối liên hệ giữa các tín hữu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 159

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 18Thi Thiên 19Thi Thiên 20Thi Thiên 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2019 Dân Số Ký 11:16-30 Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã làm gì khi gặp khó khăn với dân Chúa? Chúa giải quyết nan đề ra sao? Khi ông Ên-đ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 158

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 9Thi Thiên 10Thi Thiên 11Thi Thiên 12Thi Thiên 13Thi Thiên 14Thi Thiên 15Thi Thiên 16Thi Thiên 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top