Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 392)

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2013 Lu-ca 18:31-43 Tôi Đang Mù hay Sáng? “Đám người đi trước quở mắng anh và bảo phải im lặng; nhưng anh ấy càng kêu lớn hơn: Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con” (câu 39 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đem các môn đệ riêng ra để làm gì? Vì sao họ không hiểu những điều Ngài nói? Nhờ đâu người khiếm thị được Chúa chữa lành? Bạn tự nhận mình đang mù hay sáng? Làm sao để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2013 Lu-ca 18:15-30 Vào Vương Quốc Đức Chúa Trời “Thật, Ta nói với các con: Ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một con trẻ sẽ không vào đó được.” (câu 17 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Trở nên giống con trẻ có nghĩa gì? Vì sao luật pháp không cứu được chúng ta? Có phải bán hết tài sản, rồi theo Chúa Giê-xu là nhận được sự sống đời đời không? Vì sao? Chúa Giê-xu muốn điều ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/7/2013 Lu-ca 18:1-14 Bài Học trong Sự Cầu Nguyện “Người thu thuế đứng xa xa. Ông không dám ngẩng mặt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, là người tội lỗi!” (câu 13 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Qua hai câu chuyện nầy Chúa Giê-xu dạy gì về Đức Chúa Trời, về con người, về thái độ khi con người đến với Đức Chúa Trời? Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cách n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/7/2013 Lu-ca 17:20-37 Vương Quốc Đức Chúa Trời Đã Đến “Chúa Giê-xu phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến để có thể quan sát được; không ai có thể nói: ‘Nó ở miền nầy hay ở kia,’ Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” (câu 20, 21 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Các lãnh tụ người Giu-đa muốn biết điều gì? Chúa Giê-xu đáp lời họ thế nào? “Ngày của Con Người” là ngày như thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2013 Lu-ca 17:1-19 Nếp Sống Đạo của Cơ Đốc Nhân “Ngài phán với anh ấy: Hãy đứng dậy và đi; đức tin con đã chữa lành con” (câu 19 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao không được gây cho người khác vấp phạm? Nếu người khác phạm lầm lỗi với bạn, bạn sẽ làm gì? Những chỗ nào trong đời sống của bạn, khiến bạn phải vận dụng đức tin, vâng lời Đức Chúa Trời và rộng lòng tha thứ? Tại sao cần ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2013 Thi Thiên 74:1-23 Chúa Ôi! Vì Sao…? “Nguyện người bị áp bức không trở về trong hổ thẹn; Nguyện người khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi Danh Ngài” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện cho thấy con dân Chúa đang ở trong hoàn cảnh nào? Tác giả cầu xin điều gì? Ông nhắc lại những gì về Chúa? Điều nầy giúp ích gì trong hoàn cảnh đó? Có bao giờ bạn hỏi Chúa: “Tại sao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2013 Khải Huyền 20:7-15 Trước Ngai Ngài “Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách đều mở ra... Người nào không được ghi tên trong sách sự sống phải bị ném xuống hồ lửa” (câu 12, 15 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Số phận của Sa-tan và Sự Chết sẽ như thế nào? “Đấng ngồi trên tòa án trắng” là ai? Ngài sẽ làm gì khi ngự trên ngai? Chúng ta sẽ đứng trư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2013 Khải Huyền 20:1-6 Sa-tan Bị Xiềng “Tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của Vực Thẳm và một dây xích lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, cũng gọi quỷ vương hay Sa-tan, xiềng nó lại một ngàn năm” (câu 1, 2 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Số phận cuối cùng của Sa-tan như thế nào? Những người ngồi trên ngai là ai? Bạn nghĩ gì về họ? Bạn được khích lệ t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/7/2013 Khải Huyền 19:11-21 Đấng Cưỡi Ngựa Trắng “Tôi thấy trời mở ra, và trước tôi là một con ngựa trắng, Đấng cưỡi ngựa ấy được gọi là Thành Tín và Chân Thật, Ngài xét xử và chiến đấu theo lẽ công chính” (câu 11 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Đấng cưỡi ngựa trắng là ai? Hãy kể ra những danh xưng khác mô tả Chúa Giê-xu? Những danh xưng nầy có ý nghĩa gì? Áo “trắng và sạch” tượng trưng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/7/2013 Khải Huyền 19:1-10 Những Bài Ca Chúc Tụng “Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng đang ngự trị. Chúng ta hãy mừng rỡ, hoan hỉ và tôn vinh Ngài” (câu 6b, 7 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Có mấy bài hát chúc tụng Đức Chúa Trời trong phần này? Từng bài hát có đặc điểm gì? Ai là những người được bước vào tiệc cưới Chiên Con? Bạn có sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top