Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 385)

Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2013 Thi Thiên 69:19-29 Cầu Nguyện cho Người Bức Hại “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đang trong tình trạng nào? Ông có ý gì khi khẳng định “Chúa biết” (câu 19)? Ông đã cầu nguyện thế nào cho những người làm hại mình? Bạn kinh nghiệm Chúa như thế nào trong những lúc cảm thấy như không ai hiểu mình? Bạn nghĩ gì về l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2013 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Theo Chúa “Thưa anh chị em, vì anh chị em đã theo gương các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong vùng Giu-đê, là Hội Thánh trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu, anh chị em đã chịu khổ…” (câu 14 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì? Lý do nào khiến các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca phải chịu khổ? Thế nào là chịu khổ vì đức tin? Bạn có chị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2013 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Tâm Tình Phục Vụ “Trái lại, Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi xứng đáng được ủy thác cho việc giảng Phúc Âm, chúng tôi không phải làm vui lòng người ta, nhưng làm vui lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi” (câu 4 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chịu đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp vì truyền bá Phúc Âm, Sứ đồ Phao-lô làm gì? Ông phục vụ Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2013 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10 Một Hội Thánh Gương Mẫu “Anh chị em đã bắt chước chúng tôi và theo gương Chúa; giữa lúc vô cùng gian khổ anh chị em đã tiếp nhận đạo với niềm vui trong Chúa Thánh Linh. Vì vậy, anh chị em trở nên gương mẫu cho tất cả tín hữu tại Ma-xê-đoan và A-chai” (câu 6, 7 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì ai? Tại sao? Những điều nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/5/2013 2 Sa-mu-ên 6:1-23 Mong Ước Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời “Vậy, họ đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào đặt ở giữa lều mà Đa-vít đã dựng sẵn; rồi Đa-vít dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 17 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít phạm sai lầm nào khi rước Hòm Giao Ước lần thứ nhất? Sai lầm nầy dẫn đến hậu quả nào? Ông rút ra bài học nào cho lần thứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/5/2013 2 Sa-mu-ên 5:1-25 Người Đầy Tớ Lãnh Đạo “Vậy, tất cả các trưởng lão Ít-ra-ên đã đến gặp vua tại Hếp-rôn; vua Đa-vít lập giao ước với họ trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ xức dầu cho Đa-vít làm vua trên toàn cõi Ít-ra-ên” (câu 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, giao ước Vua Đa-vít lập với các trưởng lão có nội dung như thế nào? Nhờ đâu Vua Đa-vít ngày càng cường thịnh? Sự thịnh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2013 2 Sa-mu-ên 4:1-12 Theo Chủ Nghĩa Cơ Hội “Nhưng Đa-vít đáp cùng Rê-cáp và Ba-a-na con trai của Rim-môn ở Bê-ê-rốt, mà rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn, mà thề rằng… ta há chẳng nên đòi huyết người lại nơi tay các ngươi, và diệt các ngươi khỏi đất sao?” (câu 9, 11). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã giết ông Ích-bô-sết? Với động cơ nào? Vì sao chún ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/5/2013 Ma-thi-ơ 14:24-33 Hướng Về Phía Trước “Ngài phán: ‘Hãy lại đây.’ Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước và đến gần Chúa” (câu 29 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ đang làm gì? Tại sao họ sợ hãi? Khi nghe tiếng Chúa bảo “Hãy lại đây” ông Phi-e-rơ làm gì? Tại sao ông sắp bị chìm? Ông làm gì lúc nguy khốn đó? Kỷ niệm ngày Hiền Mẫu hôm nay, dành bài học nầy cho người mẹ, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2013 Công Vụ 14:8-10 Đức Tin và Sự Chữa Lành “Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Cơ Đốc được rao giảng” (Rô-ma 10:17 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh nầy người què chân đang làm gì? Nghe Sứ đồ Phao-lô giảng, giúp anh nhận được gì? Tại sao khi nghe giảng Lời Chúa, có người nhận được phước hạnh nhưng cũng có người không cảm nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2013 Lu-ca 18:35-43 Vượt Lên Để Được Lành “Đám người đi trước quở mắng anh và bảo phải im lặng, nhưng anh ấy càng kêu lớn hơn: ‘Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con!’ Chúa Giê-xu phán: ‘Hãy sáng mắt lại; đức tin con đã chữa cho con lành’” (câu 39, 42 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người khiếm thị đang làm gì khi Chúa Giê-xu vào Giê-ri-cô? Khi biết Chúa Giê-xu đi ngang qua đấy, dù b ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top