Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2019 Gióp 34:21-30 Đức Chúa Trời Toàn Tri “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện” (Châm Ngôn 15:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ về Đức Chúa Trời Toàn Tri ra sao? Học biết Chúa là Đấng Toàn Tri, ảnh hưởng thế nào đến đời sống bạn? Ông Ê-li-hu chứng minh cho mọi người rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri (câu 21-30). Khi Chúa là Đấng T ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 167

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 62Thi Thiên 63Thi Thiên 64Thi Thiên 65Thi Thiên 66Thi Thiên 67Thi Thiên 68Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2019 Giăng 18:33-38 Số Phận Đời Đời của Mỗi Người “Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta” (câu 37b). Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến những câu hỏi và câu trả lời của Tổng đốc Phi-lát với Chúa Giê-xu như thế nào? Ai là bị cáo thật sự trong phiên tòa này? Chúa giải thích cho ông Phi-lát về lẽ thật n ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 166

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 56Thi Thiên 57Thi Thiên 58Thi Thiên 59Thi Thiên 60Thi Thiên 61Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2019 Ê-xơ-tê 7:1-10 Lật Ngược Thế Cờ “Hạt-bô-na, một hoạn quan chầu chực vua, rằng: Kìa, cây mộc hình, cao năm mươi thước, mà Ha-man đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê, là người nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó!” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã trình thưa với Vua A-suê-ru điều gì? Vua A-suê-ru đã phản ứng ra sao? Hình phạt dành cho ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 165

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 50Thi Thiên 51Thi Thiên 52Thi Thiên 53Thi Thiên 54Thi Thiên 55Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2019 Ê-xơ-tê 7:1-10 Người Nữ Khôn Ngoan “Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! Nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê có thể gặp nguy hiểm gì nếu thất bại trong việc lật tẩy mưu đồ của ông Ha-man? Lời thỉnh cầu của ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 164

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 43Thi Thiên 44Thi Thiên 45Thi Thiên 46Thi Thiên 47Thi Thiên 48Thi Thiên 49Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2019 Ê-xơ-tê 6:12-14 Chúa của Chiến Trận “Khi ấy các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi, nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Ha-man thế nào sau khi làm vinh danh ông Mạc-đô-chê theo lệnh truyề ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 163

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 38Thi Thiên 39Thi Thiên 40Thi Thiên 41Thi Thiên 42Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top