Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 269)

Sống Với Thánh Kinh: 18/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/9/2013 Ô-sê 4:1 - 5:7 Bản Liệt Kê Tội Lỗi “Hỡi con dân Ít-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy. Trong xứ nầy chẳng có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ. Cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (4:1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã phạm những tội nào? Mục đích của bản cáo trạng nầy là gì? Có những rào cản nào ngăn không cho bạn trở ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/9/2013 Ô-sê 2:2-3:5 Yêu Người Không Đáng Yêu “Ta sẽ gieo nó cho Ta trong đất. Tỏ lòng thương xót kẻ không được thương xót. Và phán với dân không phải là dân Ta rằng: ‘Ngươi là dân Ta,’ và dân đó sẽ trả lời: ‘Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con’” (câu 23 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Do bất trung với Đức Chúa Trời, người Ít-ra-ên lãnh hậu quả nào? Việc ông Ô-sê tìm chuộc người vợ không ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/9/2013 Ô-sê 1:1-2:1 Mục Đích của Sự Sửa Phạt “Nhưng dân số Ít-ra-ên sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Tại chính nơi chúng nghe phán: ‘Các ngươi không phải là dân Ta, sẽ lại nghe: Các ngươi là con Đức Chúa Trời hằng sống’” (câu 10 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời truyền cho Tiên tri Ô-sê lấy một người vợ gian dâm? Sau những lời cảnh cáo và s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/9/2013 Thi Thiên 79:1-13 Vì Cớ Danh Ngài “Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi của chúng con, xin giúp đỡ chúng con, vì vinh quang của Danh Chúa; xin giải cứu và tha thứ cho chúng con, vì cớ Danh Ngài” (câu 9 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đang ở trong tình trạng nào? Tình trạng của họ có liên hệ gì với Đức Chúa Trời? Trong tình trạng đó, họ đã làm gì? Bạn sẽ làm gì nếu ở trong hoàn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/9/2013 Tít 1:10-16 Giữ Đạo Thật “Ông phải giữ vững lời đáng tin cậy đã được dạy dỗ, như vậy mới có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ, cũng như bác bỏ những ai chống đối điều đó” (câu 9 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa có giá trị nào cho người lãnh đạo Hội Thánh? Họ dùng Lời Chúa thế nào trong chức vụ mình? Ai là những người vì tham lợi mà dạy những điều không nên dạy? Vi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/9/2013 Tít 1:1-9 Người Quản Lý Nhà Đức Chúa Trời “Phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu” (1 Ti-mô-thê 4:12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những phẩm chất nào cần thiết cho một người lãnh đạo Hội Thánh? Dựa vào những phẩm chất nầy, có thể nào ông Tít đề cử bạn vào chức vụ quản trị nhà Đức Chúa Trời không? Tại sao? Thư của Sứ đồ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/9/2013 Lu-ca 20:27-40 Đức Chúa Trời của Người Sống “Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống” (câu 38 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Sa-đu-sê tin điều gì? Ngày nay có nhiều người cũng tin như vậy, điều đó đưa họ đến lối sống nào? Chúa Giê-xu chỉ cho họ thấy những sai lầm nào? Vì sao bạn tin quyết có sự sống đời đờ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/9/2013 Lu-ca 20:19-26 Thuộc về Đức Chúa Trời “Ngài phán cùng họ: Thế thì trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 25 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu là những người như thế nào? Họ hỏi Ngài điều gì? Với mục đích gì? Lời đáp của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì? Bạn thuộc về ai? Vì sao bạn khẳng định ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/9/2013 Lu-ca 20:9-18 Nền Tảng Vững Chắc “Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng” (câu 17b NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Những nhân vật trong câu chuyện tượng trưng cho những ai? Chúa Giê-xu muốn nói gì khi trích dẫn Thi Thiên 118:22? Cuộc đời bạn đang đặt trên nền tảng nào? Trong câu chuyện nầy, chủ vườn nho tượng trưng cho Đức Chúa Trời, và vườn nho tượng trưng cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/9/2013 Lu-ca 19:45 - 20:8 Bởi Thẩm Quyền Nào? “Họ hỏi: Xin cho chúng tôi biết, Thầy cậy thẩm quyền nào để làm những việc đó? Ai cho thầy thẩm quyền nầy?” (20:2 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Giới lãnh đạo Giu-đa hỏi Chúa Giê-xu điều gì? Với mục đích gì? Vì sao Chúa Giê-xu không trả lời họ? Bạn học được gì từ cách đối đáp và việc làm của Chúa Giê-xu? Bác sĩ Lu-ca không nói chi tiết về vi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top