Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2019 I Cô-rinh-tô 7:10-11 Chớ Nên Phân Rẽ “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ …và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt” (Mác 10:6, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã truyền dạy vợ chồng không nên phân rẽ nhau? Sứ đồ Phao-lô đã dạy điều gì cho những cặp vợ chồng đã phân rẽ nhau? Bạn có s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 172

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 89Thi Thiên 90Thi Thiên 91Thi Thiên 92Thi Thiên 93Thi Thiên 94Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2019 Giê-rê-mi 13:1-11 Ta Sẽ Làm Hư Sự Kiêu Ngạo “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:24). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân sâu xa cho những điều sai phạm của nhà Giu-đa lẫn nhà Ít-ra-ên là gì? Đức Giê-hô-va phán dạy ra s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 171

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 81Thi Thiên 82Thi Thiên 83Thi Thiên 84Thi Thiên 85Thi Thiên 86Thi Thiên 87Thi Thiên 88Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2019 Giê-rê-mi 13:1-11 Đức Giê-hô-va Phán – Con Theo Lệnh “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” (Sáng Thế Ký 2:18). Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải thực hiện? Thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao trước những lời phán truyền từ Đức Giê-hô-va? Bạn thường có phản ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 170

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 78Thi Thiên 79Thi Thiên 80Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2019 Giê-rê-mi 13:1-2, 11 Đai Lưng và Người Chủ “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2). Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi là phải thực hiện điều gì? Mệnh lệnh này có ý nghĩa như thế nào? Mối liên hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời được gắn bó, thân thiết với nhau ra sao? Đứ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 169

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 73Thi Thiên 74Thi Thiên 75Thi Thiên 76Thi Thiên 77Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2019 Giăng 18:38-40 Lời Nói và Việc Làm “Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi tuyên bố Chúa Giê-xu vô tội, ông Phi-lát đã làm gì? Tại sao ông không dám tha Chúa? Đoàn người xin tha tù nhân Ba-ra-ba và đòi giết Chúa cho thấy tâm địa họ thế nào? Bài học nhắc nhở bạn điều gì? Dù Tổng đốc Phi ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 168

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 69Thi Thiên 70Thi Thiên 71Thi Thiên 72Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top