Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2019 Ê-xơ-tê 4:12-17 Quyết Định Can Đảm “Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cung vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì chết” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã vâng theo lời nhắc nhở của ông Mạc-đô-chê ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 103

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 10I Các Vua 11I Các Vua 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2019 Phi-líp 2:25-30 Hiệp Một và Quan Tâm “Ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ép-ba-phô-đích là ai? Ông đã phục vụ Sứ đồ Phao-lô trong tinh thần nào? Tâm tình của ông đối với Hội Thánh Phi-líp ra sao? Những điều này quan trọng thế nào trong việc gây dựng s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 102

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 8I Các Vua 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2019 Phi-líp 2:19-24 Hiệp Một và Tận Tâm “Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 20-21). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ti-mô-thê được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? Những phẩm chất nào cần thiết cho việc gây dựng Hội Thánh? Bạn học hỏi gì nơi ông Ti-mô-th ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 101

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 6I Các Vua 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2019 Phi-líp 2:17-18 Hiệp Một và Khiêm Nhường “Ví dù huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để nói về tình yêu của ông dành cho Hội Thánh Phi-líp? Ông mong muốn điều gì nơi họ? Sự hy sinh bởi tình yêu có mối liên hệ nào với sự hiệp một? B ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 100

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 3I Các Vua 4I Các Vua 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2019 Mác 9:38-40 Bạn hay Thù? “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các sứ đồ cấm người lấy Danh Chúa trừ quỷ? Các sứ đồ đã mắc sai lầm gì? Phản ứng của Chúa thế nào? Bạn rút ra được bài học gì? Sứ đồ Giăng thưa với Chúa Giê-xu rằng các sứ đồ đã chứng kiến một người nhân danh Chúa mà ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 99

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 1I Các Vua 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top