Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bysvtk

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Mầu Nhiệm Kín Giấu “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta”(câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: “Sự mầu nhiệm kín giấu” là điều gì? “Sự mầu nhiệm” này được ban cho ai và giấu kín với ai? Bạn có trách nhiệm gì khi nhận được ân sủng hiểu sự mầu nhiệm kín giấu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2017 Thi Thiên 138Cảm Tạ Chúa “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ Danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cảm tạ Chúa về những điều gì? Làm thế nào để lòng biết ơn Chúa của bạn ngày càng sâu đậm? Bạn cảm tạ Chúa về những điều gì trong cuộc sống? Thi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2017 Giê-rê-mi 6:27-30Người Thử Nghiệm “Ta đã lập ngươi làm người thử và đồn lũy giữa dân Ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó”(câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã lập Tiên tri Giê-rê-mi làm gì giữa vòng con dân Ít-ra-ên? Dân Chúa và những sự vi phạm của họ được so sánh với hình ảnh nào? Kết quả “quá trình luyện bạc” ra sao? Bạn cần làm gì trong vai trò người th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2017 Giê-rê-mi 6:24-26Tấm Lòng Người Chăn “Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giã” (Giê-rê-mi 4:19). Câu hỏi suy ngẫm: Tiếng kêu than trong câu 24 là của ai? Những từ ngữ nào được dùng để mô tả nỗi lòng của Tiên tri Giê-rê-mi? Hình ảnh “thắt lưng bằ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2017 Giê-rê-mi 6:16-23Tình Yêu Thương Chúa Dạy “Hỡi đất, hãy nghe: Này, Ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân này, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe Lời Ta, và đã bỏ luật pháp Ta” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã ngoan cố trước lời khuyến cáo và khuyên răn của Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài đã làm gì để cảnh tỉnh họ quay trở lại con đường đúng? Qua sự sử ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2017 Gióp 14:18-22Hy Vọng trong Chúa “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (I Phi-e-rơ 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Con người thường đặt hy vọng vào những gì? Con người có quyết định được sự sống, chết của mì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2017 Giăng 14:1-7Chúa Trả Lời cho Sứ Đồ Thô-ma “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài” (câu 6-7). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã giải đáp thắc mắc của Sứ đồ Thô-ma như thế nào? Câu trả lời của Chúa cho bạn biết gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2017 Giăng 14:1-3Được Ở trong Nhà Cha “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”(câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hé mở cho môn đệ biết những gì về Nhà Cha? Điều này k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2017 Giăng 14:1-3Đừng Bối Rối - Hãy Tin “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy bí quyết nào để các môn đệ không bối rối khi Chúa lìa họ? Chúa phán “cũng hãy tin Ta nữa” là tin vào những điều gì? Làm thế nào bạn đứng vững trước nan đề trong cuộc sống? Cuộc trò chuyện của Chúa với môn đệ sau khi Ngài rửa chân c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2017 Nê-hê-mi 7:1-7Điều Quan Trọng Hơn “Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng, và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ” (câu 5a). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 4 cho thấy tình hình dân cư Ít-ra-ên thế nào? Ông Nê-hê-mi đã làm gì để củng cố lại tình hình người Ít-ra-ên lúc bấy giờ? Những việc làm đó giúp ích gì cho người Ít-ra-ên? Bạn h ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top