Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2019 Giê-rê-mi 14:10-12 Kết Ước Với Đôi Chân “Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Lạy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi” (Thi Thiên 17:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên đã sử dụng đôi chân Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? Điều Ngài muốn họ thực hiện là gì? Vì cớ đó, h ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 262

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 5A-mốt 6A-mốt 7A-mốt 8A-mốt 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2019 Giê-rê-mi 14:7-9 Chỉ Một Mình Ngài “Ngài là sự trông cậy của Ít-ra-ên, là Đấng cứu trong khi hoạn nạn, … Lạy Đức Giê-hô-va! Dù vậy, Ngài vẫn ở giữa chúng tôi! Chúng tôi được xưng bằng Danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi!” (câu 8a, 9b). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi dùng từ “chúng tôi” hàm ý điều gì? Phản ứng của Đức Giê-hô-va ra sao trước những khổ nạn dân Chúa phải đ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 261

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 1A-mốt 2A-mốt 3A-mốt 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2019 Giăng 19:23-24 Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh “Chúng nó chia nhau áo xống tôi; bắt thăm về áo dài tôi” (Thi Thiên 22:18). Câu hỏi suy ngẫm: Những tên lính đã làm gì khi chia nhau những vật dụng của Chúa? Việc ứng nghiệm Lời Kinh Thánh cho thấy gì về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Sự việc này nhắc nhở bạn điều gì? Chính quyền La Mã thường lột hết quần áo của tử tội và ch ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 260

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-ên 1Giô-ên 2Giô-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2019 Giăng 19:17-22 Dâng Trọn Đời Con “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-lát cho treo trên cây thập tự tấm bảng Chúa là Vua người Giu-đa? Tại sao các thầy tế lễ cả đòi sửa tấm bảng đó lại? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 259

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ô-sê 10Ô-sê 11Ô-sê 12Ô-sê 13Ô-sê 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2019 Gióp 38:8-11 Đấng Tạo Ra Biển Cả “Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?” (câu 8 BTT). “Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu?” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tiếp tục hỏi ông Gióp điều gì về biển cả? Chúa sáng tạo và điều khiển biển kỳ diệu như thế nào? Kinh Thánh cho thấy quyền c ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 258

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ô-sê 5Ô-sê 6Ô-sê 7Ô-sê 8Ô-sê 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top