Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018 Giê-rê-mi 9:23-26 Cắt Bì hay Không Cắt Bì? “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta” (Cô-lô-se 2:11). Câu hỏi suy ngẫm: Phép cắt bì có ý nghĩa gì? “Lòng chưa cắt bì” được hiểu như thế nào? Tại sao Chúa phán sẽ phạt dân Chúa dù họ đã chịu cắt bì? Bạn áp dụng b ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 323

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 18Công Vụ Các Sứ �?ồ 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018 Gióp 30:1-8 Nhạo Báng “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cho biết những thành phần nào đang nhạo báng ông? Chúa Giê-xu và môn đệ Ngài đã từng bị nhạo báng như thế nào? Điều này khích lệ bạn ra sao khi bị nhạo báng vì niềm tin nơi Chúa? Trong hoàn cảnh t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 322

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 16Công Vụ Các Sứ �?ồ 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018 Giăng 17:9-12 Xin Gìn Giữ Họ trong Danh Cha “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh điều gì trong lời cầu nguyện cho các môn đệ? Mục đích Chúa cầu nguyện để các môn đệ sống thế nào ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 321

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 14Công Vụ Các Sứ �?ồ 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018 Giăng 17:6-8 Trở Thành Người Chúa Muốn “Vì Con đã truyền cho họ những Lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã thưa với Cha về đức tin của các môn đệ như thế nào? Điều này cho thấy Chúa biết rõ điều gì về đức tin của họ? Bạn làm gì để có thể trở thành ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 320

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 12Công Vụ Các Sứ �?ồ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2018 Ê-xơ-tê 2:1-11 Khi Chúa Hành Động “Con gái trẻ đó đẹp lòng Hê-gai và được ơn trước mặt người” (câu 9a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các quan cận thần xin vua ra chỉ thị tuyển tân hoàng hậu? Ông Mạc-đô-chê và bà Ê-xơ-tê được giới thiệu như thế nào? Nhờ đâu mà bà Ê-xơ-tê “được ơn” trước hoạn quan Hê-gai? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này? Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 319

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 10Công Vụ Các Sứ �?ồ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top