Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bysvtk

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2018 Gióp 22:1-11 Lẽ Thật “Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” (I Giăng 2:21). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha kết tội ông Gióp về những khía cạnh nào? Lời kết án sai lẽ thật ấy khiến chúng ta liên tưởng đến các tiên tri giả như thế nào? Ông Ê-li-pha như vai trò quan ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 175

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 107Thi Thiên 108Thi Thiên 109Thi Thiên 110Thi Thiên 111[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2018 Giê-rê-mi 8:4-9 Sự Khôn Ngoan Thật “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 111:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết cần có yếu tố nào để có sự khôn ngoan? Tại sao sở hữu luật pháp không có nghĩa là sở hữu sự khôn ngoan? Nhờ đâu con dân Chúa có được sự khôn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 174

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 104Thi Thiên 105Thi Thiên 106[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2018 Giê-rê-mi 8:4-7 Sự Tự Do Thật “Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân Ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va!” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ví thái độ chẳng biết luật pháp của dân Chúa ngược lại với đặc điểm của loài chim thiên di như thế nào? Chúa muốn dạy dân Chúa điều gì khi so sánh ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 173

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 95Thi Thiên 96Thi Thiên 97Thi Thiên 98Thi Thiên 99Thi Thiên 100Thi Thiên 101Thi Thiên 102Thi Thiên 103[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2018 Giê-rê-mi 8:4-6 Không Chịu Quay Đầu “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của dân Chúa được mô tả ra sao? Những từ ngữ nào được dùng để diễn tả sự cứng lòng của họ? Hình ảnh nào được so sánh để nói lên việc dân Chúa quyết không chịu ăn năn tội lỗi đã phạm? Chắc r ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 172

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 89Thi Thiên 90Thi Thiên 91Thi Thiên 92Thi Thiên 93Thi Thiên 94[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2018 Giăng 15:18-20 Chấp Nhận Sống Khác Biệt “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “người đời” chỉ về ai? Hai thái độ mà người đời đối với con cái Chúa là gì? Tại sao? Làm thế nào để bạn có thể c ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 171

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 81Thi Thiên 82Thi Thiên 83Thi Thiên 84Thi Thiên 85Thi Thiên 86Thi Thiên 87Thi Thiên 88[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top