Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2019 I Cô-rinh-tô 6:12 Tự Do hay Nô Lệ “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “mọi sự” được Sứ đồ Phao-lô sử dụng để chỉ về những vấn đề gì? Nguyên tắc tốt nhất để sử dụng quyền tự do trong Chúa là gì? Thói quen nào khiến bạn trở thành nô lệ cho chúng thay vì tự do? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 80

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ru-tơ 1Ru-tơ 2Ru-tơ 3Ru-tơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2019 Giê-rê-mi 11:18-23 Kết Quả của Lòng Trông Cậy “Vậy, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán như vầy: Này, Ta sẽ phạt chúng nó; những người trai tráng sẽ chết bởi gươm dao, những con trai con gái nó sẽ chết bởi đói kém; sẽ không có dân sót cho chúng nó; vì đến năm thăm phạt, Ta sẽ giáng tai vạ trên người nam của A-na-tốt” (câu 22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Điều Tiên tri Giê-rê-mi trông cậy kh ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 79

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 20Các Quan Xét 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2019 Giê-rê-mi 11:18-20 Tin Cậy – Phó Thác “Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Tiên tri Giê-rê-mi biết trước về những âm mưu nghịch cùng ông? Ông quyết định phản ứng ra sao trước sự hăm dọa của người A-na-tốt? Dựa trên nền tảng nào ông có ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 78

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 17Các Quan Xét 18Các Quan Xét 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2019 Giê-rê-mi 11:18-19 Đừng Sợ “Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 1:7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Tiên tri Giê-rê-mi biết điều gì? Vì sao người A-na-tốt muốn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 77

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 14Các Quan Xét 15Các Quan Xét 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2019 Gióp 33:12-14 Cách Chúa Bày Tỏ cho Con Người “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói ông Gióp vô lý ở điểm nào? Ông ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 76

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 11Các Quan Xét 12Các Quan Xét 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top