Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Khảo Cổ: Bằng Chứng Về Israel Được Khám Phá Tại Ai-cập

Khảo Cổ: Bằng Chứng Về Israel Được Khám Phá Tại Ai-cập

Khảo Cổ: Bằng Chứng Về Israel Được Khám Phá Tại Ai-cập
Video: Joel Krammer

Vào nửa cuối của thế kỷ thứ 19, có rất nhiều nhà nghiên cứu vô tín nổi lên, họ không tin Kinh Thánh. Một số người trong những người này chống người Do Thái, họ đã nói rằng những ký thuật về dân Do Thái trong Cựu Ước là chuyện hoang đường, bởi không có văn bản chính thức cổ xưa nào nhắc đến dân Do Thái.

Vào năm 1896, nhà khảo cổ Flinders Petrie đã khám phá tại Thebes một văn bia cao 3 mét, ghi lại những chiến tích của Merneptah, một Pha-ra-ôn cai trị Ai-cập (1213-1203 T.C.).   Ba dòng chữ chữ cuối của văn bia nầy ghi lại rằng ông đã đến chinh phục xứ  Ca-na-an vào khoảng năm 1210 T.C.  Văn bia có ghi Merneptah hủy phá ba thành của người Phi-li-tin là Ách-ca-lôn,Gia-nô-am, và Ghê-xe, nhưng vua chỉ đánh phá dân Do Thái mà thôi. Ký thuật này phù hợp với những ký thuật được ghi lại trong sách Các Quan Xét 17:6 “Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên”. 

Bên cạnh văn bia của Merneptah, có ba văn bia cổ khác cũng nhắc đến Israel là  các văn bia  Mesha Stele, Tel Dan Stele, và Kurkh Monoliths

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Văn bia Merneptah – Bảo tàng viện Cairo

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top