Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Khảo Cổ: Khám Phá Di Tích Đền Tạm Tại Si-lô

Khảo Cổ: Khám Phá Di Tích Đền Tạm Tại Si-lô

Video trình bày những khám phá ban đầu tại Si-lô, nơi Đền Tạm và Hòm Giao Ước tọa lạc sau khi người Do Thái vào Đất Hứa.  Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những cấu trúc của Đền Tạm theo kích thước đã được mô tả trong Kinh Thánh, và hằng trăm ngàn mảnh xương của những con vật đã được dâng làm sinh tế tại Si-lô trong nhiều thế kỷ trước khi Đền Thờ được xây dựng. 

Những khám phá trên một lần nữa xác nhận những ký thuật trong Kinh Thánh là chính xác.  Những khám phá nầy giúp người đọc Kinh Thánh vững tin Kinh Thánh thật sự là cuốn sách được Đức Chúa Trời soi dẫn.

Thư Viện  Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top