Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ánh Sáng và Sự Cứu Rỗi

Ánh Sáng và Sự Cứu Rỗi

Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Ðức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai? (Thi-thiên 27:1)

Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Câu nói thể hiện tính sở hữu của tác giả: ánh sáng của tôi và là sự cứu rỗi của tôi; tâm hồn tác giả được bảo đảm về điều đó nên đã mạnh dạn công bố như vậy.

Ngay khi được tái sanh, ánh sáng thiên thượng đã chiếu rọi vào tâm hồn người tin Chúa, giống như một sứ giả đến trước loan báo sự cứu chuộc; bởi vì nơi nào không có đủ ánh sáng để phơi bày sự tối tăm của chính mình, khiến chúng ta khao khát trông đợi Đức Chúa Jesus, thì ở đó không có bằng chứng rõ ràng của sự cứu rỗi.

Sau khi tin Chúa, Ðức Chúa Trời là niềm vui, là sự yên ủi, là người dẫn đường, là giáo sư, và là ánh sáng của chúng ta đầy đủ trong mọi ý nghĩa: Ngài là ánh sáng bên trong, là ánh sáng chung quanh, là ánh sáng phản chiếu ra bởi chúng ta và là ánh sáng được mặc khải cho chúng ta. Xin chú ý là Kinh Thánh không chỉ nói Ðức Giê-hô-va ban ánh sáng nhưng chép rằng Ngài là ánh sáng; cũng không chỉ nói rằng Ngài ban sự cứu rỗi nhưng Ngài là sự cứu rỗi; vì vậy người đặt đức tin vững chắc nơi Ðức Chúa Trời sẽ sở hữu tất cả những phước hạnh của Ðức Chúa Trời.

Ðiều đó được bảo đảm bằng một sự kiện, một luận cứ rút ra thành một câu hỏi: Tôi sẽ sợ ai? Một câu hỏi tự nó đã là lời giải đáp.  Chúng ta không cần sợ hãi quyền lực của sự tối tăm, vì Chúa, là ánh sáng của chúng ta, sẽ hủy diệt nó. Chúng ta cũng không cần sợ sự kết án của hỏa ngục, vì Ðức Giê-hô-va là sự cứu rỗi của chúng ta. Ðây là một thách thức hoàn toàn khác hẳn với thách đố của Gô-li-át liều lĩnh, bởi vì không dựa trên sức mạnh giả dối của thế gian, hay xác thịt, mà trên năng lực đích thực của Ðấng Hằng Hữu Vô Sở Bất Năng. Ðức Giê-hô-va là đồn lũy bảo vệ mạng sống tôi.

Và hình dung từ sáng chói thứ ba bày tỏ hi vọng của tác giả đã được bện bằng một sợi dây ba tao không bao giờ đứt. Chúng ta có thể tích lũy nhiều lời tán tụng tại nơi Chúa ban ân điển thật dồi dào. Mọi sức mạnh của chúng ta đều do Ðức Chúa Trời mà ra; và nếu Ngài đã chịu khó khiến chúng ta trở thành mạnh mẽ, thì tất cả phương thức do kẻ thù chúng ta đặt ra đều không thể làm chúng ta suy yếu.

Tôi sẽ sợ ai? Câu hỏi táo bạo ấy hướng về tương lai cũng như nhìn thẳng vào hiện tại. Nếu Ðức Chúa Trời ở về phía chúng ta thì ai là người dám chống lại chúng ta, dầu là ngay bây giờ hay trong những ngày sắp tới?

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top