Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » And Can It Be

And Can It Be

Tựa đề: And Can It Be – Điều Này Thật Sao?
Lời: Charles Wesley (1738)
Nhạc: Thomas Campbell (1825)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý bài số 216
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 815

And Can It Be

1. And can it be that I should gain
An int’rest in the Savior’s blood?
Died He for me, who caused His pain?
For me, who Him to death pursued?
Amazing love! how can it be
That Thou, my God shouldst die for me?

Chorus:
Amazing love! how can it be
That Thou, my God, shouldst die for me!

2. He left His Father’s throne above,
So free, so infinite His grace!
Emptied Himself of all but love,
And bled for Adam’s helpless race!
‘Tis mercy all, immense and free,
For, O my God, it found out me.

3. Long my imprisoned spirit lay
Fast bound in sin and nature’s night.
Thine eye diffused a quick’ning ray:
I woke the dungeon flamed with light!
My chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed Thee.

4. No condemnation now I dread:
Jesus, and all in Him, is mine!
Alive in Him, my living Head,
And clothed in righteousness divine,
Bold I approach th’eternal throne,
And claim the crown, through Christ my own.

 

Điều Này Thật Sao?

1.Điều này thật sao chính tôi lại được Chúa yêu
Dự phần trong giao ước huyết Con Trời?
Ngài tự hy sinh – vì tôi chết thay –
Vì tôi, Ngài chịu đau đớn muôn điều.

Chính tôi được yêu!  Sao có thể được?
Vì Ngài – Thượng Đế? Lại chết vì tôi?
Lòng Chúa lớn lao!  Nào ai thấu triệt?
Ngài – Đấng Chí Tôn chết thay tội tôi.

2. Thật mầu nhiệm thay Chúa đã vì tôi xả thân
Đường Ngài sâu xa, khó ai đo được
Hàng muôn thiên binh đành không kiếm ra
Chiều sâu của tình yêu Chúa Thiên Thượng

Chính đây tình yêu! Khắp đất suy tôn.
Xin đoàn thần binh đừng hỏi, tìm thêm.
Tình Chúa thắm sâu!  Trời đất cúi tôn
Đoàn sứ thánh kia!  Thôi! Đừng tìm thêm.

3. Nào còn ai lên án hay dọa nạt chúng ta.
Giê-xu hiến tất cả cho tôi rồi.
Từ nay tôi sinh hoạt trong Chúa luôn
Mặc lấy công bình như áo Chúa ban.

Đến ngôi trời cao ân phước chứa chan
Nhờ Ngài, nhận lãnh triều thiên diệu vinh
Gần Chúa Chí Tôn!  Ngài hứa tiếp nghinh
Điều Chúa hứa ban, mãi thuộc về tôi.

 

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top