Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 12:11-21

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 12:11-21

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 12:11-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn nói bạn thương ai, bạn có chia sẻ những gì bạn có cho người đó hay không? Chia sẻ bao nhiêu? Ngược lại, có ai đó luôn tìm cách lấy đủ thứ từ bạn; nếu người đó là một người trưởng thành, bạn nghĩ gì về người đó?
  2. Cha mẹ của bạn đã hy sinh gì cho bạn?  Tại sao cha mẹ của bạn đã làm như vậy?  Ước mong của họ nơi bạn là gì?  Bạn cảm thấy bạn đã sống như thế nào với kỳ vọng đó? Nếu cha mẹ của bạn đến thăm bạn bây giờ, họ sẽ có cảm nghĩ gì về bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. So sánh với các Sứ đồ khác, Sứ đồ Phao-lô là người thế nào (12:11c)? Thực tế thì ông bị xem là người như thế nào (12:11a)?  Tại sao (12:11b)? Những phẩm chất nào chứng minh cho chức vụ Sứ đồ của Phao-lô (12:12)?  Điều mà ông đã không làm trong chức vụ Sứ đồ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là gì (12:13)? Trong khi đó các “sứ đồ siêu đẳng” (12:11) kia đã làm gì (2:7;10-8-9; 11:7)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích lý do nào khiến ông không muốn làm gánh nặng cho Hội Thánh Cô-rinh-tô (12:14)?  Ông đã dùng mối quan hệ nào để giải thích lý do đó (12:14b)?  Thay vì nhận phụ cấp từ Hội Thánh, ngược lại ông muốn làm gì cho các tín hữu trong Hội Thánh (12:15a)?  Tại sao (12:15b)?
  3. Có người cho rằng Sứ đồ Phao-lô không lợi dụng Hội Thánh Cô-rinh-tô cách trực tiếp nhưng làm cách tinh vi (12:16) thông qua những người khác. Có ai trong những người do Sứ đồ Phao-lô sai đến làm như vậy hay không (12:17)?  Khi cử Tít đến Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (12:18a)?  Tít có làm gì sai quấy hay không (12:18b).  Tít và Sứ đồ Phao-lô là những con người như thế nào (12:18c)?  Thái độ của họ khác với cách cư xử của những “sứ đồ siêu đẳng” như thế nào (2:7;10-8-9; 11:7)?
  4. Mục đích của những lời Sứ đồ Phao-lô trình bày là để làm gì (12:19)? Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn còn những điểm không tốt nào (12:20b; 12:21b)?  Sứ đồ Phao-lô mong ước điều gì (12:20a)?  Và ông không muốn điều gì xảy ra khi ông đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô (12:21a)?      

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ai là những người mà Chúa giao cho bạn trách nhiệm để hướng dẫn họ? Bạn đã hy sinh điều gì cho những người đó? Để hoàn tất tốt trách nhiệm mà Chúa đã giao, bạn cần phải trả giá. Bạn bằng lòng trả giá đến mức độ nào? Những câu Kinh Thánh trong (12:14-15) nhắc bạn điều gì?  
  2. Sứ đồ Phao-lô không muốn làm gánh nặng cho những người mà ông có trách nhiệm coi sóc.  Trong hoàn cảnh của bạn, bạn có thể làm gì để noi gương Sứ đồ Phao-lô để không trở thành một gánh nặng, hay ít nhất giảm bớt gánh nặng, cho những người mà bạn hướng dẫn.
  3. Chúa đã hy sinh gì cho bạn?  Tại sao Ngài làm như vậy?  Kỳ vọng của Chúa nơi bạn là gì?  Bạn cảm thấy bạn đã sống như thế nào trước kỳ vọng của Chúa?  Nếu giống như Sứ đồ Phao-lô, trước khi đến thăm bạn, Chúa viết cho bạn một bức thơ, theo bạn, Ngài sẽ viết điều gì về bạn?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top