Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 12:1-10

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 12:1-10

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 12:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn xin ai một điều gì, nhưng bị khước từ, bạn cảm thấy thế nào? Bạn dự định sẽ làm gì nếu bạn có điều bạn xin? Hiện tại bạn không có điều bạn đã xin, bạn có tìm cách khác để thực hiện ý định của mình, hay từ bỏ ý định đó? Quyết định của bạn sẽ đem lại lợi ích gì cho bạn trong hoàn cảnh hiện tại? Vì sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết việc ông tự hào thật ra không đem lại lợi ích (12:1a), nhưng là dịp tiện để ông nói về những điều gì (12:1b)? Theo bạn, tại sao Chúa cho một người được nghe, hoặc thấy, một khải tượng nhưng lại không cho phép người đó nói ra (12:4b)? Mục đích mà Chúa làm như vậy là gì?
  2. Có một người đã được Đức Chúa Trời đem đến những nơi nào (12:2b-4a)? Người đó được Chúa cho biết điều gì (12:4b)? Kinh Thánh nói gì về Pa-ra-đi (Lu-ca 23:43; Khải Huyền 2:7) và về các từng trời (Công Vụ 7:56; Hê-bơ-rơ 8:1)? Kinh nghiệm tuyệt vời của người này có thể so sánh với kinh nghiệm của ai (Lu-ca 9:28-36)? Việc người đó giữ kín ân điển và khải tượng đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho mình trong một thời gian dài (12:2a; 4b) đã nói gì về con người đó? Người đó có thể là ai (12:5a)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nói gì về chính mình (12:5b)? Nếu muốn khoe khoang thì Sứ đồ Phao-lô cho biết ông sẽ khoe về điều gì (12:6a)?  Tại sao ông không làm như vậy (12:6b)?  Nguy cơ của sự khoe khoang là gì (12:7a)?  Chúa đã cho phép điều gì xảy ra để ngăn ngừa Sứ đồ Phao-lô phạm tội đó (12:7b)? 
  4. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì với “cái giằm” mà Chúa cho phép hiện diện trong thân thể của ông (12:8)? Chúa đã trả lời như thế nào (12:9a)? Khi Chúa không nhậm lời cầu xin của mình, Sứ đồ Phao-lô đã đón nhận sứ điệp khước từ của Chúa như thế nào (12:9b)?  Ý thức đó đã đưa ông đến những hành động nào (12:10a)?  Tại sao (12:10b)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chúa đã ban cho bạn những khải tượng nào? Chúa muốn bạn làm gì với những khải tượng đó? Bạn đã thực hiện thế nào?
  2. Có bao giờ Chúa không nhậm lời cầu nguyện của bạn hay không? Nếu có, bạn đã đón nhận câu trả lời của Chúa như thế nào? Đón nhận với thái độ buồn bực, thất vọng, cay đắng, …, hay giống như Sứ đồ Phao-lô, bạn xem câu trả lời của Chúa là một dịp tiện để ân điển của Chúa có cơ hội tuôn tràn trên cuộc đời của bạn nhiều hơn?   
  3. Trong những ân phước hay ân tứ mà Chúa đã ban cho bạn, điều nào có thể làm cho bạn kiêu ngạo?  Nếu có, Chúa đã dùng điều gì để kiềm chế bạn lại? Lúc bạn sử dụng những ân phước hay các ân tứ đó, những người chung quanh có thấy vinh quang của Chúa qua những điều đó hay không?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top