Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:16-23

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:16-23

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 11:16-23

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn không muốn thổ lộ hết những phẩm chất tốt đẹp hoặc sử dụng hết khả năng mà bạn có hay không? Tại sao?  Điều đó đem lại lợi ích gì hoặc có thể đem lại những bất lợi gì?  Có bao giờ vì để giúp đỡ một người nào đó mà bạn phải dùng hết những điều đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô không muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô hiểu lầm ông là người như thế nào (11:16a)? Nếu họ nghĩ như vậy, thì ông có thể làm gì (11:16b)?  Những điều mà Sứ đồ Phao-lô sắp nói là từ quan điểm của ai (11:17)?  Trong vị trí đó ông có thể nói gì về chính mình (11:18)? 
 2. Trong câu (11:19), ai là người khôn, ai và người dại? Thông thường thì người khôn nên có thái độ nào với người rồ dại (11:19)? Thật ra những người khôn tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã bị các giáo sư giả đối xử như thế nào (11:20)?
 3. Theo bạn, trong câu 11:21a, Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông quá yếu đuối để làm gì: a. Bắt chước các giáo sư giả để bóc lột các tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. b. Đã không mạnh dạn nói ra sự thật về các giáo sư giả sớm hơn, khiến các tín hữu trong Hội Thánh giờ đây bị mắc lừa bởi những người đó.     
 4. Trong câu 11:21b, Sứ đồ Phao-lô cho biết nếu ông đặt mình theo tiêu chuẩn của các giáo sư giả, thì ông có thể nói gì? Xin cho biết ba tiêu chuẩn mà các giáo sư giả tự hào:
  a. Tiêu chuẩn thứ nhất là gì (11:22a)? Đặc điểm của tiêu chuẩn này là gì (Giô-na 1:9)? Những phẩm chất của Sứ đồ Phao-lô về tiêu chuẩn này (11:22b; Công Vụ 26:14; 22:2; Phi-líp 3:5);
  b. Tiêu chuẩn thứ hai là gì (11:22c)? Đặc điểm của tiêu chuẩn này là gì (Giăng 1:47; Công Vụ 13:16)? Những phẩm chất của Sứ đồ Phao-lô về tiêu chuẩn này (11:22d; Phi-líp 3:5)?   
  c. Tiêu chuẩn thứ ba là gì (11:22e)? Đặc điểm của tiêu chuẩn này là gì (Sáng Thế Ký 17:9; Phục Truyền 29:13; Công Vụ 13:26)? Những phẩm chất của Sứ đồ Phao-lô về tiêu chuẩn này (11:22f; Phi-líp 3:5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn hãnh diện vì mình có những điều gì hay những phẩm chất nào?  Bạn dùng những điều mình có như thế nào? Để tìm kiếm lợi lộc cho mình, bóc lột người khác (11:20), hay góp phần cho công việc Chúa (Công Vụ 4:36-37; 16:37-38)?  
 2. Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô cho rằng họ là người khôn ngoan nhưng họ đang bị lừa gạt bởi những giáo sư giả.  Nếu có những sự dạy dỗ sai lạc xảy ra tại Hội Thánh của bạn, bạn sẽ làm gì?  Trong khúc Kinh Thánh này, động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô trước đó nín lặng nhưng bây giờ ông phải phải nói lên sự thật (11:2-4)?
 3. Chúng ta hãnh diện mình là những Cơ-đốc nhân, là những người tin Chúa.  Bạn biết gì về những đặc điểm của một Cơ-đốc nhân? Giống như Phao-lô, bạn đang sống với tinh thần của một người thuộc về Chúa; hay giống như các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô, bạn đang sống trái ngược với tinh thần đó?   

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top