Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:16-21

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:16-21

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 5:16-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong những năm qua, những sản phẩm mới nào mà bạn yêu thích nhất?  Bạn thích vì những đặc điểm nào?  Bạn có giới thiệu những sản phẩm đó cho ai hay không? Làm thế nào bạn giới thiệu cho những người chưa quen với sản phẩm có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp của sản phẩm đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã quyết định điều gì (5:16a)?  Vài đặc điểm của bản chất xác thịt là gì (I Cô-rinh-tô 3:3; Rô-ma 7:5)? Việc nhận định theo xác thịt sẽ đưa đến kết quả nào (I Cô-rinh-tô 3:3-4; Rô-ma 8:6-9)?  Trong quá khứ, kinh nghiệm nhận biết Chúa theo xác thịt (5:16b) đã đưa Phao-lô đến những hành động nào (Công Vụ 8:1-3)? Sau khi biết Chúa, ông đã hành động như thế nào (5:16c)?   
  2. Từ trải nghiệm cá nhân của mình Sứ đồ Phao-lô cho biết điều tuyệt vời nào đã được dành cho những người tin Chúa (5:17)? Bí quyết của điều đó là gì (5:17a)?  Kinh Thánh nói gì về điều này (Giăng 15:4-6)?  Điều gì sẽ xảy ra cho người đó (5:17; Rô-ma 6:8-11; 8:9-14)?
  3. Tất cả những điều đó có được là nhờ đâu (5:18a)?  Ai đã thực hiện những điều đó cho chúng ta (5:18b)?  Chúa trao cho chúng ta trách nhiệm gì (5:18c; Ma-thi-ơ 5:9; Rô-ma 14:19; II Cô-rinh-tô 3:11)? 
  4. Một trong những đặc điểm của đời sống mới trong Đấng Christ là gì (5:19)?  Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện trách nhiệm này như thế nào (5:20)? Sứ điệp mà một sứ giả của Chúa cần phải loan truyền là gì (5:20b; Rô-ma 5:1; Ê-phê-sô 2:16; Cô-lô-se 1:19-20)?  Nhờ đâu người tin Chúa có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời (5:21)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi nhìn lại chính mình, bạn có nghĩ rằng mình có phải là một tạo vật mới ở trong Chúa hay không (5:17)?  Nếu phải, bạn đã vứt bỏ những điều gì trong nếp sống cũ của mình?  Bạn đã nhận được những gì trong cuộc đời mới?  Nếu không, mối tương quan giữa bạn với Chúa hiện nay như thế nào?  Bạn có thật sự đang ở trong Đấng Christ hay không?
  2. Chúa trao cho người tin Chúa trách nhiệm giải hòa (5:18c), và đây là đặc điểm của một người con của Chúa (Ma-thi-ơ 5:9).  Bạn đang thực hiện điều đó như thế nào?  Bạn có bất hòa với ai trong  gia đình hay trong Hội Thánh hay không (Rô-ma 12:18; 14:9)? Nếu có, bạn cần làm gì để giải quyết những bất hòa này? Trong một trách nhiệm khác, bạn đã giúp ai trở về với Chúa chưa (5:20; Rô-ma 5:1; Ê-phê-sô 2:16; Cô-lô-se 1:19-20)?  Điều gì đã thúc đẩy, hoặc ngăn trở, bạn làm điều đó?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top