Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:1-10

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:1-10

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 5:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn được chọn để sống trong một căn lều hay sống trong một tòa nhà sang trọng, bạn chọn sống ở chỗ nào? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô so sánh thân thể của chúng ta ở dưới đất với điều gì, thân thể dưới đất từ đâu mà ra, và tồn được bao lâu (5:1; II Cô-rinh-tô 4:16)? Ngược lại, Sứ đồ Phao-lô nói gì về thân thể của chúng ta ở trên trời (5:1; I Cô-rinh-tô 15:42-44, 15:49; Rô-ma 8:23)?
  2. Khi hiểu những khác biệt đó, chúng ta mong ước điều gì (5:2)? Tại sao (5:3)?  Động lực sâu xa của ước mong đó là gì (5:4; I Cô-rinh-tô 15:53-54)?
  3. Ai là Đấng bảo đảm cho chúng ta sẽ nhận được thân thể mới ở trên trời (5:5a)? Ngài đã làm gì để bảo đảm cho điều đó (5:5b; II Cô-rinh-tô 1:22; Ê-phê-sô 1:13-14)? Đức Thánh Linh đang thực hiện công việc của Ngài trên đời sống của người tin Chúa để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai như thế nào (Rô-ma 8:11, 8:16-17; II Cô-rinh-tô 4:16; Phi-líp 1:6)?
  4. Một thực tế mà người tin Chúa cần biết là gì (5:6)? Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta mong ước điều gì (5:8; Phi-líp 1:23)?  Căn bản của ước vọng đó là gì (5:7)? Mặc dù có niềm tin như vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên sống thế nào (5:9)? Vì sao (5:10)? Bản thân ông đã sống như thế nào với ước vọng đó (Phi-líp 1:21-24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn thích được sớm về sống với Chúa hay bạn muốn sống thật lâu trên thế giới này? Tại sao? Sở thích đó đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống hiện tại của bạn?
  2. Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh làm vật bảo chứng cho chúng ta về cuộc sống tương lai. Bạn đã nếm trải những trải nghiệm phước hạnh nào bởi Đức Thánh Linh?  Nếu có, bạn nghĩ gì về trải nghiệm đó là gì? Nếu chưa, theo bạn tại sao? 
  3. Nếu biết cuộc sống trên đất này là tạm bợ và cuộc sống với Chúa là vĩnh cửu, Kinh Thánh khuyên bạn nên làm điều gì (Ga-la-ti 6:8)? Kinh Thánh cho biết điều gì có thể còn lại đời đời (I Phi-e-rơ 1:25; II Cô-rinh-tô 9:9; I Giăng 1:2, 2:17)? Bạn đã làm gì để đầu tư trong những lĩnh vực đó?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top