Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:13-18

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:13-18

 

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 4:13-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong cộng đồng của bạn sinh sống, người đời mô tả một người thành công là một người như thế nào?  Người đó được đánh giá dựa trên những điều thấy được hay những gì không thấy được?  Bạn thấy cách đánh giá này có chính xác không?  Tại sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô nói (4:13)? Hãy đọc lại Thi Thiên 116 và II Cô-rinh-tô 4, xin cho biết tác giả của hai đoạn Kinh Thánh này tin vào điều gì?  Hai tác giả quả quyết điều gì (Thi Thiên 116:9; II Cô-rinh-tô 4:14)? Sứ đồ Phao-lô đã giải thích như thế nào về niềm tin này (Rô-ma 6:5, 8:1, Ê-phê-sô 2:6; Cô-lô-se 3:3-4)?   
  2. Ân điển của Chúa được ban cho cách rời rộng (4:15b) là vì ai (4:15a)?  Tác dụng của điều đó là gì (4:15c), và mục đích của điều đó là gì (4:15d)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa thế nào (4:16a)?  Thực tế trong cuộc sống cho thấy điều gì đang xảy ra (4:16b)? Tuy nhiên, điều đáng mừng là gì (4:15c)? So sánh giữa hiện tại và tương lai, người tin Chúa có niềm hy vọng nào (4:17)? Điều nào có giá trị hơn?  Tại sao? Nhận thức đó ảnh hưởng như thế nào đến thái độ sống và đức tin của người tin Chúa (4:18; I Cô-rinh-tô 15:42-58; Hê-bơ-rơ 11:1)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Hoàn cảnh hiện nay của bạn như thế nào (4:16b)? Bạn có ngã lòng hay không (4:16a)? Trong khi hoàn cảnh và hình ảnh bên ngoài đang thay đổi, cuộc sống bên trong của bạn có đổi mới tốt hơn hay không (4:16d)? Tại sao? Những câu Kinh Thánh (4:7-12) và (4:16-18) khích lệ bạn như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại.
  2. Nếu được chọn giữa sắc đẹp và sự giàu có (những điều thấy được) với sự khôn ngoan và sự sống (những điều không thấy được), bạn chọn những điều nào?  Điều gì khiến bạn chọn như vậy?  Cuộc sống của bạn hiện nay đang hướng vào những sự chọn lựa nào? Tại sao?
  3. Chúa ban những ân phước của Ngài cho mỗi chúng ta với nhiều mục đích (4:16).  Bạn đang dùng những ân phước Chúa ban cho bạn như thế nào?  Qua việc làm của bạn, nhiều người có tạ ơn Chúa và vinh quang của Chúa có được tỏa rạng hay không?   

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top