Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:7-12

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:7-12

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 4:7-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong gia đình của bạn, ai là người đã hy sinh nhiều nhất? Người đó đã hy sinh những điều gì? Hy sinh cho ai?  Bạn có thể thực hiện điều tương tự cho những khác trong gia đình của bạn hay không? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bửu vật (4:7a) mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến là gì (4:4c)? Vì sao điều đó được coi là bửu vật (Rô-ma 1:16)? Bình bằng đất (4:7b) biểu tượng về gì (Ê-sai 64:8)? Quyền năng của Phúc Âm đến từ đâu (4:4d)?  Tại sao Đức Chúa Trời lại đựng vật rất quí trong một vật rất tầm thường và dễ vỡ như vậy (Rô-ma 9:20-21; II Cô-rinh-tô 12:9)?  
  2. Sứ đồ Phao-lô đã gặp những thử thách và khó khăn nào (4:8-9; 11:23-28)? Lý do nào khiến ông không bị khuất phục trước những nghịch cảnh (I Cô-rinh-tô 10:13)? Chúa đã làm gì cho ông và Ngài đã làm với mục đích gì (II Cô-rinh-tô 2:14)? Điều đó dạy chúng ta điều gì về khả năng của con người và của Chúa (Rô-ma 8:35-39)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nói ông và những người hầu việc Chúa thường mang theo điều gì (4:10a)?  Sự chết của Đức Chúa Jesus mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến có ý nghĩa là gì (I Phi-e-rơ 2:23; Ê-sai 53:4-8)? Vì sao những người phục vụ Chúa làm điều này (4:10b-11; Giăng 12:14-15; Ga-la-ti 2:10)? Bên cạnh ích lợi cho chính mình, lý do nào đã khiến những người hầu việc Chúa phải làm như vậy (4:12; I Giăng 3:16)?  Điều này có phải chỉ là trách nhiệm của người hầu việc Chúa mà thôi hay không (I Giăng 3:16)? Kinh Thánh nói thêm gì về điều này (Rô-ma 6:4-5; Phi-líp 3:20-21; II Ti-mô-thê 2:11-12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng Tin Lành hay Phúc Âm của Chúa là báu vật đang được chứa đựng trong những chiếc bình là thân thể của mỗi người tin Chúa. Theo bạn, chiếc bình của bạn có ít hay nhiều bửu vật này? Bửu vật đó đã được dùng như thế nào? Lý do nào khiến chiếc bình của bạn ở trong tình trạng như vậy?
  2. Có bao nhiêu lần trong cuộc đời của bạn gặp khó khăn hoặc hoạn nạn vì danh của Chúa?  Chúa đã giúp bạn như thế nào trong hoàn cảnh đó? Ngài ban cho bạn điều gì: năng lực, lý chí, phương tiện, …, hay sai người nào đến để giúp đỡ bạn?  Chúa đã làm điều đó cho bạn với mục đích gì?  Bạn học được gì qua những trải nghiệm đó?
  3. Đức Chúa Jesus đã làm rất nhiều điều cho chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta.  Đức Chúa Jesus muốn chúng ta cũng thể hiện tình thương đó cho những người khác (Giăng 13:34).  Bạn đã thực hiện mạng lệnh này của Chúa như thế nào? Bạn đang còn mắc nợ ai điều này (Rô-ma 13:8)?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top