Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 3:6-9

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 3:6-9

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 3:6-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu phải chọn để được chữa trị bởi một bác sĩ có tỷ lệ gây chết cho rất nhiều người và một bác sĩ đã cứu sống rất nhiều người, bạn chọn ai?  Nếu có cơ hội làm việc cho một trong hai bác sĩ đó, bạn sẽ chọn làm việc cho ai?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho người tin Chúa cơ hội nào (3:6a)? Giao ước cũ và giao ước mới được viết bởi những điều gì (3:6b)? Vật liệu được dùng để viết hai giao ước này biểu tượng cho những điều gì? Vì sao hai giao ước đem lại kết quả khác nhau (3:6c)?   
  2. Xin đọc thêm Xuất Ê-díp-tô Ký 24:27-35, Giê-rê-mi 31:31-34; Ê-xê-chi-ên 36:24-28, Rô-ma 3:19-24 và giải thích vì sao giao ước cũ cần phải được thay thế bằng giao ước mới? Phục vụ giao ước cũ bằng văn tự đem lại điều gì cho người hầu việc Chúa (3:7)? Theo Sứ đồ Phao-lô, vinh dự dành cho người phục vụ giao ước mới sẽ như thế nào (3:8-9)?
  3. Giao ước mới được viết ở đâu (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:26-27)? Mục đích của giao ước mới là gì (3:6)? Nhờ đâu chúng ta có được giao ước mới (Rô-ma 3:22)? Nền tảng của giao ước mới là gì (Rô-ma 3:24)? Trách nhiệm của người phục vụ giao ước mới là làm gì (Giê-rê-mi 31:34)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Là những người được vinh dự phục vụ giao ước mới của Chúa, chúng ta đang thực hiện trách nhiệm đó như thế nào? Tiên tri Giê-rê-mi nhắc mỗi người chúng ta cần làm gì (Giê-rê-mi 31:34)? Bao nhiêu người lân cận hay thân nhân của chúng ta vẫn chưa biết Chúa?
  2. Bạn thích làm người đem tin buồn hay mang tin vui?  Trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn còn lan rộng hiện nay, làm thế nào để bạn có thể mang tin vui của Chúa cho những người đang sống chung quanh bạn?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top