Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 2:12-17

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 2:12-17

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 2:12-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn xức dầu thơm hay không?  Người đứng gần bạn nhận xét gì về mùi dầu thơm mà bạn đã xức?  Thích hay không thích?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã đến đâu (2:12a)? Kết quả của công việc tại đây như thế nào (2:12b)? Kinh Thánh nói gì về nơi nầy (Công Vụ 16:6-12; II Ti-mô-thê 4:13;  Công Vụ 20:4-12)? Những ký thuật trong Công Vụ 20:4-12 cho thấy Hội Thánh tại đây như thế nào? Điều đó minh chứng điều gì cho nhận xét của Sứ đồ Phao-lô được ghi lại trong (2:12b)?
  2. Điều gì đã khiến Sứ đồ Phao-lô không an tâm (2:13a)? Xin cho biết mối quan hệ của Sứ đồ Phao-lô với người này như thế nào (Tít 1:4)? Kinh Thánh nói gì về những đặc điểm của người này (II Cô-rinh-tô 7:6, 7:13-14; 8;6, 8:16, 8:23, 12:18)? Theo bạn, vì sao không gặp người này như dự tính khiến Sứ đồ Phao-lô lo âu? Sau đó, ông quyết định làm gì (2:13b)?
  3. Mặc dầu không đạt được điều mình dự tính, nhưng Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì (2:14a)? Tại sao (2:14b)? Ông so sánh mình với điều gì (2:15a)? Được đặt ở đâu (2:15b)? Vì sao hương thơm của Đấng Christ đối với một số người là sinh khí và đối với một số người khác là tử khí?  Sự khác biệt giữa hai nhóm người này là gì (2:16)?
  4. Để có hương thơm của Đức Chúa Trời, một số người đã làm gì (2:17a)?  Về phần Sứ đồ Phao-lô và những người cộng sự với ông, họ đã làm gì (2:17b)?  Xin cho biết vài đặc điểm của những người truyền giảng chân thật: Nguồn gốc của sứ điệp đến từ đâu (2:17c)? Sứ điệp được giảng như đang đứng trước mặt ai (2:17d)? Trong quyền năng của ai (2:17e)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông và những người cộng sự đang lan tỏa hương thơm của Chúa khắp nơi (2:14b). Nhiều lần Tít được mô tả là một người đã đem lại niềm vui và khích lệ cho Sứ đồ Phao-lô (II Cô-rinh-tô 7:6, 7:13-14; 8;6, 8:16, 8:23, 12:18; Tít 1:4).  Những người chung quanh có cảm nhận được hương thơm của Đấng Christ trong cuộc đời của chúng ta hay không? Là những người tin Chúa, chúng ta lan tỏa sức sống và sự tươi vui, hay sầu đau và tuyệt vọng, cho những người chung quanh mình?  
  2. Một số người tin Chúa nhấn mạnh đến sự thỏa lòng và diễn giải thái độ đó bằng cách chấp nhận tất cả những thất bại xảy đến cho mình.  Tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô mô tả cuộc đời của ông và những người cộng sự của ông theo ý muốn của Chúa là những người như thế nào (2:14a)?  Sứ đồ Phao-lô khuyến khích người tin Chúa điều gì (Rô-ma 8:37)? Chúa nói gì về Hội Thánh của Ngài (I Giăng 5:5; Ma-thi-ơ 16:48b)? Nhờ đâu chúng ta có thể làm được điều đó (I Cô-rinh-tô 15:57; Rô-ma 8:31; Giê-rê-mi 1:19, 15:20; I Giăng 5:4)?  Chúa hứa điều gì cho những người đắc thắng (Khải Huyền 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21)?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top