Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » December (Page 3)

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/12/2019Malakaus 1:4-8Tig Lub Siab Mus Rau Qhov Twg Tom Qab Ua Koob Tsheej Yexus Yug? “Yauhas qhia hais tias, tus uas yuav raws kuv qab los, tus ntawd muaj hwjchim loj dua kuv, kuv twb tsis tsimnyog mus daws nws txoj nyuas hluas khau. Kuv muab nej ua kevcai raus hauv dej, tiamsis tus ntawd yuav muab nej raus los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv” (Nqi 7, 8). Nqi lus nug xav: Yauhas N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2019 I Sử Ký 16:23–36 Nhận Biết Sự Yếu Đuối “Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi” (II Cô-rinh-tô 11:30). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít kêu gọi ai chúc tụng Chúa? Ngoài ra, ông còn dạy họ phải thưa với Chúa điều gì (câu 35)? Khi được thành công, bạn thấy mình cần phải nhận biết và cầu xin Chúa điều gì? Bối cảnh của phần Kinh Thánh này là sự vui mừng, hiệp một, ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 360

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 4Khải Huyền 5Khải Huyền 6Khải Huyền 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/12/2019Malakaus 1:1-3Vajtswv Tus Tub “Ntawm no yog Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos uas yog Vajtswv Tus Tub” (nqi 1). Nqi lus nug xav: “Vajtswv tus Tub” hauv lus Henplais txhais li cas? Thawj lo lus hauv phau Malakaus sub hais txog yam dabtsi ntawm Tswv Yexus yug los ua ntej? Lo lus no qhia peb li cas rau lub caij ua koob tsheej xyoo no? Tomqab uas Malakaus hais txog Tswv Ye ...

Read more

Suy Gẫm: Chúa Ở Đâu Trong Lễ Giáng Sinh

  Vào một ngày cận lễ Giáng Sinh năm 2008, bé Spencer Kelly, 4 tuổi được mẹ dẫn đi siêu thị để mua quà Giáng Sinh. Mẹ cháu cũng như những người hướng dẫn tại nhà thờ đã dạy cháu biết về Đức Chúa Giê-xu, và Giáng Sinh là lễ mừng sinh nhật của Ngài.   Khi vào trong siêu thị, nhìn thấy cảnh những em bé khác xếp hàng với bố mẹ để được xem và chụp hình với ông già Noel, Spencer kéo tay mẹ hỏi, “Xếp hàn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2019 Phi-líp 2:5–8 Tấm Lòng Trống Không Để Đón Chúa “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã làm gì để thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại? Bạn được kêu gọi phải sống như thế nào để bày tỏ lòng biết ơn Chúa trọn cuộc đời? Chúa Giê-xu là Đấng Vĩnh Hằng, từ ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1–2 ...

Read more

Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2019)

Lời Ban Biên Tập: Kể từ năm 1957, hằng năm Nữ Hoàng Elizabeth thường gởi một thông điệp Giáng Sinh cho dân chúng của vương quốc Anh cũng như mọi người khắp nơi trên thế giới.  Dưới đây là một phần trong thông điệp của bà cho mùa Giáng Sinh năm 2019. [divide style="2"] Nguyên văn: "Of course, at the heart of the Christmas story lies the birth of a child: a seemingly small and insignificant step overlook ...

Read more

Thánh Nhạc Giáng Sinh – Hòa Lan

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh Saint Bavo, Haarlem, Hòa Lan (2012) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 359

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 1Khải Huyền 2Khải Huyền 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/12/2019Malakaus 1:1-3Npaj Siab Tos Txais Tus Tswv Yug Los “Muaj ib tus hais nrov nrov tom roob moj sab qhua hais tias, cia li kho kev tos Tus Tswv” (nqi 3). Nqi lus nug xav: Nyob rau tiam thaum ub, tej lub sijhawm zoo li cas luas thiaj li kho kev? Lo lus nqua hu “cia li kho kev tos Tus Tswv” siv li cas rau peb cov ua neej nyob rau niaj hnub nimno? Zaj kawm no ntuas koj yam dabtsi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top