Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » October (Page 5)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 295

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 3Lu-ca 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/10/2019IIVaj ntxwv:19:8-19Txhua Tus Neeg, Txhua Lub Tebchaws Yuav Paub Vajtswv “Tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv, nim no peb thov koj pab peb kom dim ntawm cov Axilias txhais tes, txhua heev neeg uas nyob hauv ntiejteb thiaj yuav paub hais tias tsuas yog Koj ib leeg xwb thiaj yog tus Tswv uas yog Vajtswv” (nqe 19) Lus nug: Tus vajntxwv uas kav Axilias sau tsab ntawv licas rau Vajn ...

Read more

Giao Ước Trong Đức Chúa Jesus

Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân. (Ê-sai 49:8) Đức Chúa Jesus Christ chính là bản chất của giao ước, là tổng thể của giao ước, và là một món quà của giao ước.  Ngài là tài sản của mỗi người tin nhận Ngài. Thưa bạn là người tin Chúa!  Bạn có ước tính là khi được Ðấng Christ, bạn có được những gì hay không? “Ngài là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Xin suy gẫm mấy chữ “Ðấng gồm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2019 Giê-rê-mi 14:11–18 Kết Ước với Môi Miệng “Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi?”(Truyền Đạo 5:6). Câu hỏi suy ngẫm: Dù Chúa bảo đừng cầu sự lành cho dân Chúa nữa, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn làm gì? Các ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 294

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 1Lu-ca 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/10/2019IIVajntxwv 19:1-7Muab Peb Tej Kev Nyuaj Siab Rau Tus Tswv “Cia li muab tej kev nyuaj siab tso rau tus Tswv, Nws yuav tsom kwm nej. Nws yeej ib txwm tsis tso cov neeg ncaj ncees tseg” (Phau Ntawv Nkauj 55:22) Lus nug: Vajntxwv Hexekiya ua dabtsi thaum nws hnov cov Xilias tus thawj tubrog tej lus hem? Vim licas nws ua li ntawd? thaum kawg zoo licas? Peb kawm tau yam dab tsi n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2019 Gióp 39:1–11 Đức Chúa Trời Tạo Ra Muông Thú “Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những điểm nào qua sự sáng tạo muông thú? Bạn đánh giá sự hiểu biết của mình về sự sáng tạo ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

  Tựa đề: Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 6:1-15 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 293

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 15Mác 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/10/2019II Vajntxwv 18:13-37Yeeb Ncuab Lub Voj Hlua “Dab Ntxwgnyoog yog nej txiv, thiab nej yeej nyiam ua raws li nej txiv lub siab. Txij thaum chivkeeb los dab ntxwgnyoog yeej yog tus tua neeg thiab nws tsis ua raws li qhov tseeb, rau qhov nws tsis nyiam qhov tseeb. Tej lus uas nws hais nws hais dag xwb, rau qhov nws yeej yog tus niag dag thiab nws yog txhua tus uas dag leej txiv” ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top