Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » October (Page 4)

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/10/2019Tes Hauj Lwm 5:17-33Thaum Nyob Hauv Kev Tsimtxom “Pestus thiab cov timthawj teb hais tias “Peb yeem yuav mloog Vajtswv lus heev dua mloog neeg lus” (nqe 29) Lus nug : Tus Povthawj hlob thiab cov Xadukais muaj tus yam ntxwv licas thaum uas Vaj ntsujplig lub hwj chim ua rau cov ntseeg loj hlob zuj zus? Cov thwjtim tiv thaiv licas thaum ntsib kev tsimtxom ? Tus Pov thawj hlob ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2019 I Cô-rinh-tô 9:1–14 Được Nuôi Mình bởi Tin Lành “Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (câu 13–14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những quyền lợi từ chức vụ sứ đồ là gì? Ông đã nêu lên nhữ ...

Read more

Tường Lưu: Bằng Lời Nói Và Lưỡi

Bằng Lời Nói Và Lưỡi “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18) Bằng lời nói, nói yêu là thường lắm Nghe quen rồi, nghe... nhão cả... tai nghe Người nói yêu là người rất đáng... nghi “Nó” nói yêu là “nó” nhằm... lợi dụng (?) Bằng lưỡi nói, nói yêu, nên cẩn thận Xưa nay từng biết rõ... lưỡi không xương Lưỡi không xương, nói lắt léo nhiều đường N ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 297

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 7Lu-ca 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/10/2019Tes Hauj Lwm 5: 12-16Vaj Ntsujplig Lub Hwjchim “Cov timthawj ua tej txujci uas xav tsis thoob ntau yam rau sawvdaws pom. Cov ntseeg niaj hnub tuaj nyob ua ke ntawm qhov chaw uas hu ua Xalumoos lub qab kha” ( nqe 12 ) Lus nug: Vaj ntsujplig ua licas tom qab uas Ananias thiab Xafilas raug txim? Lawv xav li cas rau Vaj ntsujplig lub hwjchim? Hnub no, Vaj ntsujplig lub hwjchim ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:7-13

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 4:7-13 Câu Hỏi Gợi Ý Cuộc sống của bạn hiện nay thế nào? Bạn có những điều gì? Bạn có thỏa mãn với những điều đó không? Điều gì đã đưa bạn đến hoàn cảnh hiện tại? Bạn đang làm gì với những điều bạn đó? Câu Hỏi Thảo Luận Trong câu 4:7, Phao-lô đã đặt ba câu hỏi để các tín hữu tại Cô-rinh-tô suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất nhắc nhở mỗi người về điều gì (4:7a)? Câu hỏi thứ hai lưu ý ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2019 Giê-rê-mi 15:1 Đứng trước Mặt Ngài “… Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được”(Cô-lô-se 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc đến ông Môi-se và ông Sa-mu-ên để nói lên điều gì với dân Chúa? Điều kiện để một người ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 296

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 5Lu-ca 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/10/2019IIVajntxwv 19:20-28Vajtswv Yog Tus Tsom Kwm Peb “Vajtswv yog tus uas niaj hnub tsom kwm nej, yog li ntawd nej cia li muab nej tej kev nyuaj siab huv tibsi tso npluav rau Vajtswv” (I Pestus 5:7) Lus nug: Thaud vajntxwv Hexekiyas qhia txhua yam uas Vajntxwv Xenakhelis hem nws rau tus Tswv hauv lub Tuamtsev lawm, tus Tswv hais licas rau vajntxwv Xenakhelis (nqe 21-28)? Dhau nt ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2019 Giê-rê-mi 14:19–22 Chúng Tôi Trông Đợi Ngài! “Lạy Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi! Chúng tôi trông đợi nơi Chúa: xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn!”(Ê-sai 33:2). Câu hỏi suy ngẫm: Những câu hỏi được Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên trong câu 19 với mục đích gì? Ông đã đưa ra những lý do gì để nài xin Đức Giê-hô-va hã ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top