Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » October (Page 2)

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/10/2019Yaxayas 65:1-16Txoj Hmoov Licas? “Kuv hais rau nej hais tias, cov tubtxib uas hwm kuv thiab mloog kuv lus yuav muaj noj muaj haus nplua mias, tiamsis nej yuav tshaib nqhis. Kuv cov tubtxib yuav zoo siab heev, tiamsis nej yuav poob ntsejmuag. Kuv cov tubtxib yuav hu nkauj zoo siab, tiamsis nej yuav quaj lwj siab ntsuav” (nqe 13-14). Lus nug: Muaj kev cia siab dab tsi rau cov ...

Read more

Albert Einstein

Tựa đề: Albert Einstein Tài liệu: Phát Thanh Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2019 I Sử Ký 16:10–11 Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn “Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Vua Đa-vít kêu gọi trong hai câu này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để tìm kiếm mặt Chúa luôn luôn? Bạn đã nếm trải phước hạnh nào khi tìm cầu Chúa? I Sử Ký 16:8–36 là bài ca cảm tạ của Vua Đa-vít sau khi mang được Hòm Giao ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 302

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 19Lu-ca 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/10/2019Tes Hauj Lwm 6:8-15Kev Tsimtxom Loj Tab Tom Nyob Tos “Cov uas raug luag tsimtxom vim lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam cov ntawd tau koob hmoov, rau qhov ntuj Ceebtsheej yog lawv tug” ( Matthais 5:10) Lus nug: Vim licas Xatesfanaus raug tawm tsam, nws tau tiv thaiv licas? muaj yam kev tsim tsim dabtsi tab tom tos koj? Vajtswv Txojlus nplig koj siab li cas thaum koj nts ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2019 I Sử Ký 16:7–9 Đồn Ra Công Việc Chúa “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn Danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc!” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã làm gì trong ngày rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Vua làm như vậy với động cơ nào? Bạn chúc tụng, cảm tạ Chúa vì những điều gì trong cuộc sống của bạn? Sau khi rước được Hòm Giao Ước từ nhà của ông Ô-bế ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 301

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 16Lu-ca 17Lu-ca 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Yêu Mến Chúa

  Tựa đề: Yêu Mến Chúa Kinh Thánh: Phục Truyền 5-6 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Yêu Mến Chúa để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/10/2019Tes Hauj Lwm 6:1-7Kev Daws Teebmeem Hauv Pawgntseeg ‘Yog li ntawd, cov kwvtij, nej cia li xaiv xya leej los rau peb; lawv yuav tsum yog cov uas sawvdaws hwm, puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab muaj tswvyim; peb yuav tsa lawv ua tes haujlwm no” (nqe 3) Lus nug: Yam teebmeem dab tsi tshwm rau pawg ntseeg xub thawj? 12 tug Timthawj daws teeb meem licas? Peb kawm tau yam d ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2019 Gióp 39:12–21 Sự Kỳ Diệu của Đấng Sáng Tạo “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được” (Rô-ma 11:33). Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc tính của bò tót và đà điểu ra sao? Bạn thấy kiến thức của mình về sự tạo dựng muôn thú của Chúa ra sao? Bạn học được điều gì và có những ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top