Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » October

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Chuyện Tế Nhị

Sứ điệp: Chuyện Tế Nhị Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:1-16 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/10/2019Yaxayas 66:1-24Lus Cog Tseg Loj “Tus Tswv hais tias, "Kuv lub hwjchim yuav tuav lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab kom nyob ruaj, mas nej cajces thiab nej lub npe yuav nyob ruaj khov ib yam li ntawd” (nqe 22). Lus nug: Yaxayas hais ntxiv licas txog Yeluxalees tshiab? Lo lus cog tseg loj ntawm no yog dab tsi? Cov tawm tsam Vajtswv tau txais dabtsi? koj xav licas thaum ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18–21 Bài Ca Khải Hoàn—Đức Giê-hô-va Cai Trị “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se ngụ ý Đức Giê-hô-va sẽ cai trị ai và điều gì đời đời kiếp kiếp (câu 18-19)? Bà Mi-ri-am cùng các người nữ đáp ứng trong bài ca khải hoàn như thế nào? Bạn hát chúc tụng Chúa điều gì hôm nay? Ông Môi-se khẳng định Đức Giê-hô-va sẽ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 304

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 23Lu-ca 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/10/2019Yaxayas 65:17-25Ntuj Tshiab, Teb Tshiab “Tus tswv hais tias, kuv yuav tsim dua lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab, nej yuav tsis nco txog tej uas twb muaj tas los lawm” (nqe 17). Lus nug: Ntujntshiab thiab teb tshiab tau Yaxaya hais txog licas? Ntawm no muaj tej lus cog tseg licas? Koj puas xav tias Vajtswv cog lus tseg rau koj? Vim li cas ? Tus cev Vajtswv lus uas y ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:14-21

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 4:14-21 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn giống cha hay mẹ của mình? Giống về hình dáng hay về tính tình? Bạn thích những điểm giống nhau nào?  Bạn không thích những điểm giống nhau nào với người đã sinh ra mình? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Mục đích của việc Sứ đồ Phao-lô viết bức thư này là gì (4:14a)? Sứ đồ Phao-lô xem các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là ai (4:14b)?  Ông đã l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:14–17 Bài Ca Khải Hoàn—Các Dân Kinh Hãi “Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Các dân tộc nào được nêu tên trong phân đoạn Kinh Thánh này? Họ khiếp sợ cho đến bao giờ và tại sao? Làm thế nào các dân tộc đó biết Đức Giê-hô-va ném cả đạo binh Ai Cập xuống biển? Bạn hiểu gì về hoạch định ...

Read more

Liên Khúc Thánh Nhạc

Tựa đề: Liên Khúc Thánh Nhạc Trình bày: Steven Curtis, Michael Smith, Cece Winans, & Amy Grant  Video: 50th Anniversary Dove Award [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 303

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 21Lu-ca 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/10/2019Yaxayas 65:1-16Txoj Hmoov Licas? “Kuv hais rau nej hais tias, cov tubtxib uas hwm kuv thiab mloog kuv lus yuav muaj noj muaj haus nplua mias, tiamsis nej yuav tshaib nqhis. Kuv cov tubtxib yuav zoo siab heev, tiamsis nej yuav poob ntsejmuag. Kuv cov tubtxib yuav hu nkauj zoo siab, tiamsis nej yuav quaj lwj siab ntsuav” (nqe 13-14). Lus nug: Muaj kev cia siab dab tsi rau cov ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top