Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » September

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/09/2019Yaxayas 64:1-12Tej Lus Thov Uas Haum Vajtswv Siab Tus Tswv, koj tsis quav ntsej tej no los? Koj txawm tsis ua ib yam dabtsi li ntag los? Koj yuav cia peb tsau tsawv txojkev txomnyem kom peb tiv tsis taus li los? (nqe 12). Lus nug xav: Yaxayas taij thov Vajtswv ntxiv rau yam dabtsi? Nws thov Vajtswv licas? Raws li koj xav, thov Vajtswv licas thiaj yog thiab haum Vajtswv siab ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11-13 Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Là Đấng Chí Cao “Lạy Đức Giê-hô-va! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen, Hay làm các phép lạ?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên tán tụng Đức Giê-hô-va là Đấng Tối Cao trong các phương diện nào? Ngài có vị trí nào trong lòng và tâm trí bạn? Bạn đáp ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 273

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 11Xa-cha-ri 12Xa-cha-ri 13Xa-cha-ri 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/09/2019Yaxayas 63:1-19Vajtswv Tus Nyob Saum Ntuj Txojkev Hlub Yog li ntawd, nws thiaj cawm lawv kom dim ntawm lawv tej kev txomnyem. Twb yog tus Tswv tso nws tus timtswv los cawm lawv ntag. Vim nws txojkev hlub thiab kev ua siab ntev nws thiaj tso lawv dim. Nws yeej ibtxwm saib xyuas lawv puag thaum ub los (nqe 9). Lus nug xav: Tus uas tuaj hauv lub nroog Npauxelas uas nyob hauv t ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng

Tựa đề: Khải Tượng Kinh Thánh: Châm Ngôn 29:18 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Khải Tượng và nút play để nghe bài giảng.  ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2019 Gióp 38:16-24 Biết về Công Trình Sáng Tạo của Chúa “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò” (Ê-sai 40:28). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã đặt thêm những câu hỏi nào cho ông Gióp? Qua những câu hỏi đó, Chúa muốn dạy gì cho ông Gióp và cho con ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 272

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 6Xa-cha-ri 7Xa-cha-ri 8Xa-cha-ri 9Xa-cha-ri 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/09/2019Yaxayas 62:1-12Vajtswv Haivneeg Uas Dawbhuv Luag yuav hu nej hais tias, Vajtswv haivneeg uas dawbhuv yog haivneeg uas Vajtswv Cawm dim ( 12a). Lus nug xav: Vim licas lub nroog Xi-oos yuav tau tis dhua ib lub npe tshiab thiab lub npe tshiab ntawd yog dabtsi? Vim licas Vajtswv yuav cia cov neeg fajxwm nyob saum tej ntsa yeej hauv lub nroo Xi-oos? Peb yog Vajtswv haiv neeg uas ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-10 Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Năng Quyền “Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay! Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Giê-hô-va? Việc Chúa làm ảnh hưởng thế nào đối với nhận thức, tình cảm, và thái độ của tuyển dân ngày xưa, cũng như chính bạn ng ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Tập 39

Nguyên tác: Treasures of the Snow Tác giả: Patricia St. John Bản dịch Việt Ngữ: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết Chuyện phim phóng tác: アルプス物語 わたしのアンネットArupusu Monogatari Watashi no Annetto Sản xuất: Nippon Animation [divide style="2"] Sơ Lược Tập 39:   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top