Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » July

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:1-14

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 13:1-14 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ cơ sở nhà thờ được sử dụng không đúng mục đích hay không? Ai đã quyết định trong việc này? Những người trong Hội Thánh đã phản ứng như thế nào trước quyết định đó? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái được nhắc nhở về chuyện gì (13:1)? Tại sao (13:2)?  Phản ứng của họ như thế nào khi biết được mạng lệnh của Chúa (13:3)? Tô-bi-gia là ai (2:10)? Ôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2019 Công Vụ 24:1-21 Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít “Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phiên tòa của Tổng đốc Phê-lít, nguyên cáo gồm những ai? Họ tố cáo điều gì? Sứ đồ Phao-lô tự biện hộ ra sao? Qua đó, con dân Chúa ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 212

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 57Ê-sai 58Ê-sai 59Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019 Gióp 10:1-7 Xin Chớ Đoán Phạt Con “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử thách? Ông đặt những câu hỏi gì và ông xin Chúa điều gì? Bạn sống thế nào trong thử thách? Ông Gióp nói với ông Binh-đát và các bạn là ông hết muốn sốn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 211

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 53Ê-sai 54Ê-sai 55Ê-sai 56Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bóng Mây Tội Lỗi

Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi (Ê-sai 44:22) Hãy suy xét thật kỹ điểm tương đồng của sự dạy dỗ: tội lỗi chúng ta giống như những đám mây. Mây có muôn hình, muôn màu sắc; tội lỗi chúng ta cũng vậy. Mây che khuất ánh mặt trời, khiến phong cảnh bên dưới đen mờ; cũng vậy, tội lỗi che khuất chúng ta với ánh sáng của mặt Chúa, khiến ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019 Công Vụ 23:23-35 Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê “Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Sê-sa-rê của Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Tại sao Chúa sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã làm chứng về Ch ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 210

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 50Ê-sai 51Ê-sai 52Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35; Công Vụ 10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   [divide style="2"] 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?” 20. Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói, “G ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2019 Công Vụ 23:12-22 Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô “Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Họ đã thề độc với nhau ra sao? Chúa dùng cách nào để Sứ đồ Phao-lô thoát khỏi âm mưu của họ? Chúa sử dụ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top