Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » July

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/07/2019Yaxayas 57:1-21Vajtswv Nyob Nrog Tus Uas Muaj Siab Lees Txim Kuv yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab yog tus dawbhuv uas nyob mus ibtxhis. Kuv nyob saum qhov chaw siab thiab dawbhuv, thiab kuv nrog cov neeg uas txo hwjchim thiab lees kev txhaum nyob. Yog li ntawd, kuv thiaj txhawb cov neeg uas txo hwjchim thiab lees kev txhaum kom lawv muaj kev cia siab (n ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:1-14

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 13:1-14 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ cơ sở nhà thờ được sử dụng không đúng mục đích hay không? Ai đã quyết định trong việc này? Những người trong Hội Thánh đã phản ứng như thế nào trước quyết định đó? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái được nhắc nhở về chuyện gì (13:1)? Tại sao (13:2)?  Phản ứng của họ như thế nào khi biết được mạng lệnh của Chúa (13:3)? Tô-bi-gia là ai (2:10)? Ôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2019 Công Vụ 24:1-21 Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít “Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phiên tòa của Tổng đốc Phê-lít, nguyên cáo gồm những ai? Họ tố cáo điều gì? Sứ đồ Phao-lô tự biện hộ ra sao? Qua đó, con dân Chúa ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 212

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 57Ê-sai 58Ê-sai 59Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/07/2019Yaxayas 56:1-12Pab Neeg Uas Vajtswv Tsim Tsa Thiab tus Tswv hais rau cov neeg txawv tebchaws uas los zwm ua nws haivneeg hais tias uas hlub nws thiab to nws, hwm nws hnub Xanpataus, thiab coj raws li nws txojlus cog tseg hais tias, "Kuv yuav coj lawv mus nyob hauv Xi-oos uas yog kuv lub roob dawbhuv, kom lawv muaj kev zoo siab nyob hauv kuv lub tsev uas yog qhov chaw pehawm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019 Gióp 10:1-7 Xin Chớ Đoán Phạt Con “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử thách? Ông đặt những câu hỏi gì và ông xin Chúa điều gì? Bạn sống thế nào trong thử thách? Ông Gióp nói với ông Binh-đát và các bạn là ông hết muốn sốn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 211

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 53Ê-sai 54Ê-sai 55Ê-sai 56Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/07/2019Yaxayas 55:1-13Sab Ntsujplig Hloov Dua Tshiab Tus Tswv hais tias, "Leejtwg nqhis dej, cia li los haus, muaj dej nyob ntawm no! Leejtwg tsis muaj nyiaj, cia li los yuav dawb thiab noj! Cia li los yuav cawv txiv hmab thiab mis nyuj, tsis tas them nyiaj li (nqe 1). Lus nug xav: Tej uas Vajtswv muab rau cov Yixalayees thaum ub thiab peb cov ntseeg niaj hnub nimno yog dabtsi ? T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019 Công Vụ 23:23-35 Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê “Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Sê-sa-rê của Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Tại sao Chúa sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã làm chứng về Ch ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 210

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 50Ê-sai 51Ê-sai 52Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top