Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » June

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/06/2019Yaxayas 52: 13-53:12“Nws” Yog Leej Twg? “Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntaus nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev phem uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov uas nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug, nws raug nplawm twb yog kho kom peb tej kev mob kev nkeeg zoo” (nqe 5). Nqe lus nug xav txog: Thov muab tawm tej uas “t ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 30/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/06/2019I^saa^yaa 52:13-53:12“Ninh” Se Haaix Dauh? “Daaux nzuonx ninh laaix yie mbuo zoux dorngc nyei sic zuqc mun, laaix yie mbuo baamz nyei zuiz zuqc mborqv faaux nziaamv. Ninh zuqc dingc zuiz bun yie mbuo duqv baengh orn. Ninh zuqc mborqv faaux nziaamv bun yie mbuo duqv zorc longx.” (I^saa^yaa 53:5). Waac naaic bun meih hnamv: Tov meih mbuo fiev cuotv yietc zungv “naaic dauh bou” yi ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tâm Thần Nào

  Tựa đề: Tâm Thần Nào Kinh Thánh: Lu-ca  9:51-62 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Tâm Thần Nào để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2019 Gióp 34:34-37 Lời Buộc Tội Kinh Khủng “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu buộc tội ông Gióp như thế nào? Lời buộc tội ấy vấp phải những sai lầm nào? Bạn nên nói điều gì khi đến với anh chị em mình trong hoạn nạn? Ông Ê-li-hu kết thúc phầ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 181

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Châm Ngôn 1Châm Ngôn 2Châm Ngôn 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/06/2019Yaxayas 52: 1-12Ua Kom Yus Dawbhuv! “Siv nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus cawm nws haivneeg. Cia li tawm hauv lub nroog Npanpiloos no mus kom tas! Tsis txhob kov tej uas tsis huv hlo li; nej cov uas nqa tus Tswv tej cuabyeej siv hauv lub Tuamtsev, cia li tawm hauv lub nroog mus thiab ua kevcai ntxuav kom nej huv” (nqe 11). Nqe lus nug xav txog: Vajtswv ua li cas kom tej l ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 29/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 29/06/2019I^saa^yaa 52:1-12Oix Zuqc Saax Ganh Cing-Nzengc! “Mingh aqv. Mingh aqv. Leih Mbaa^mbi^lon cuotv mingh maah! Maiv dungx muoqv zuqc maaih uix nyei ga'naaiv. Yiem naaic gu'nyuoz cuotv mingh. Meih mbuo gaeng Ziouv nyei jaa-dorngx nyei mienh oix zuqc saax ganh cing-nzengc.” (I^saa^yaa 52:11). Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv hnangv haaix nor zoux weic bun huotv mienh nyei waac dingh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22 Chúa Dẫn Đường “Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã dẫn dân Ngài vào xứ Ca-na-an như thế nào? Tình Chúa và tình người được thể hiện trong phân đoạn Kinh Thánh này ra sao? Chúa đang ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Tập 26

Nguyên tác: Treasures of the Snow Tác giả: Patricia St. John Bản dịch Việt Ngữ: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết Chuyện phim phóng tác: アルプス物語 わたしのアンネットArupusu Monogatari Watashi no Annetto Sản xuất: Nippon Animation [divide style="2"] Sơ Lược Tập 26:   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 180

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 141Thi Thiên 142Thi Thiên 143Thi Thiên 144Thi Thiên 145Thi Thiên 146Thi Thiên 147Thi Thiên 148Thi Thiên 149Thi Thiên 150Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top