Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May (Page 6)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 141

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Nê-hê-mi 1Nê-hê-mi 2Nê-hê-mi 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/05/20192 Timautes 4:9-15Sib Hlub Sib Pab “Thaum koj tuaj, thov koj pab nqa kuv lub tsho ntev uas kuv muab tso rau hauv Kalepus tsev pem lub nroog Tau-as thiab nqa kuv cov ntawv tuaj rau kuv, tshwj xeeb yog nqa cov uas sau rau hauv tej tawv” (nqi 13). Nqi lus nug xav: Tim thawj Paulus qhia nws tej kev nyuaj siab thiab kev zoo siab twg ntawm nws lub neej ua Vajtswv haujlwm rau Xibhw ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 20/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/05/20192 Ti^mo^tai 4:9-15Oix Zuqc Laanh Guaax Hnyouv Laanh “Meih daaih nyei ziangh hoc, tov tengx dorh yie nyei domh lui daaih. Domh lui yie juix Do^atc Zingh, Kaan^batc wuov, aengx dorh yie nyei sou-njunc daaih oc. Longc jienv jiex se dongh longc ndopv zoux daaih wuov deix.” (2 Ti^mo^tai 4:13) Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Baulo gorngv haaix nyungc caux Ti^mo^tai dongh yiem nin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2019 Giê-rê-mi 12:1-6 Chạy Thi Với Ngựa “Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao khi ông hay tin người A-na-tốt đang rình để hại mạng sống ông? Lời thách thức Chúa dành cho ông ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 140

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-ra 8Ê-xơ-ra 9Ê-xơ-ra 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/05/20192 Vajntxwv 9:14-37Nqis Tes Ua Kom Tiav Txojkev Ncaj Ncees “Cov neeg uas tau koob hmoov yog cov uas tsis ua raws li cov neeg siab phem tej lus haub ntxias, thiab tsis xyaum ua raws li cov neeg siab phem tej lus haub ntxias, thiab tsis xyaum ua raws li cov neeg txhaum ua lossis tsis nrog cov neeg uas tsis hwm Vajtswv koom ib lub siab” (Phau Ntawv Nkauj 1:1). Nqi lus nug xav: ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 19/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 19/05/20192 Hungh Douh 9:14-37Baengh Fim Nyei Jauv Zoux Gong “Maaih orn-lorqc nyei mienh se maiv muangx mienh waaic mienh nyei za'eix, maiv yangh zuiz-mienh nyei zaux-mbiec, yaac maiv caux huotv Tin-Hungh nyei mienh juangc jauv yangh.” (Singx Nzung 1:1) Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Ye^hu duqv longc youh orn zoux hungh liuz, ninh zoux haaix nyungc? Yietc zungv Yolam hungh, Aa^hatc^yaa ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời

  Tựa đề: Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Giô-suê 1:8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề  Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2019 Gióp 34:1-4 Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu có thái độ ra sao và ông kêu gọi mọi người điều gì? Con người có đủ sự khôn ngoan để hiểu được công việc của Đức Chúa Trời ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 139

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-ra 5Ê-xơ-ra 6Ê-xơ-ra 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top