Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2019 I Cô-rinh-tô 6:12-17 Kết Hiệp với Chúa “Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài” (câu 16-17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói đến hai sự lựa chọn đối tượng kết hiệp cho tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Kết qu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 143

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Nê-hê-mi 8Nê-hê-mi 9Nê-hê-mi 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:9-12

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:9-12 Câu Hỏi Gợi Ý Khi khám phá ra một sai lầm của mình, bạn vui hay buồn?  Tại sao bạn buồn, hoặc tại sao bạn vui?  Bạn đã chia sẻ tâm trạng này với ai? Câu Hỏi Thảo Luận                      Sau khi dân chúng nghe đọc Lời Chúa, ai là những người đã dạy Lời Chúa ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/05/2019Yauhas 1:1-4Txoj Lus “Thaum tsis tau tsim lub ntiajteb, Txojlus yeej muaj nyob lawm; Txojlus ntawd ibtxwm nrog Vajtswv nyob, thiab Txojlus ntawd yog Vajtswv” (Nqi 1). Nqi lus nug xav: Txojlus yog dabtsi? Txojlus yog leej twg? Tim thawj Yauhas qhia hais tias Txojlus yog tus zoo li cas? Nyob hauv Tswv Yexus koj yuav tau yam dabtsi? Phau Yauhas no txawv peb phau Txojmoo Zoo ua ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 22/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 22/05/2019Yo^han 1:1-4Doz “Dongh cor maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, Doz zungv yiem nyei. Doz caux Tin-Hungh yiem yaac dongh Tin-Hungh.” (Yo^han 1:1) Waac naaic bun meih hnamv: Doz maaih haaix nyungc eix leiz? Doz se nuqv taux haaix dauh? Gong-zoh Yo^han bun mbuo hiuv taux Doz maaih haaix nyungc camv (đặc điểm)? yiem Ziouv Yesu gu’nyuoz meih ziouc duqv zipv haaix nyungc? Beiv ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2019 Giê-rê-mi 12:7-17 Ta Cũng Sẽ Thương Xót “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (II Phi-e-rơ 3:9). Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào được dùng để chỉ về tuyển dân Ít-ra-ên? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đất và xứ đều hoan ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 142

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Nê-hê-mi 4Nê-hê-mi 5Nê-hê-mi 6Nê-hê-mi 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/05/20192 Timautes 4:16-22Tus Uas Txhawb Zog “Tiamsis Vajtswv nrog nraim kuv thiab nws txhawb kuv lub zog mus qhia Vajtswv Txojlus rau lwm haiv neeg. Vajtswv pab kub dim kev tuag ib yam li dim hauv tsov ntxhuav lub qhov ncauj los” (Nqi 17). Nqi lus nug xav: Thawj zaug uas luag coj Tim thawj Paulus mus hais hauv tsev tu plaub ntug leej twg yog tus pab thiab txhawb Paulus lub zog tha ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 21/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 21/05/20192 Ti^mo^tai 4:16-22Ceix Domh Qaqv Bun Mbuo Wuov Dauh “Mv baac Ziouv caux yie yiem, bun yie maaih qaqv zunh nzengc ninh nyei doz bun zuangx Janx muangx. Yie yaac duqv yiem sienh nyei nzuih baengx njoux cuotv daaih aqv.” (2 Ti^mo^tai 4:17) Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Baulo zuqc siemv da’yietv nzunc, maiv maaih haaix dauh yiem yiem ninh ga’hlen, mv baac haaix dauh caux ninh y ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2019 Giê-rê-mi 12:7-11 Cưu Mang Công Việc Chúa “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động của những lãnh đạo thuộc linh và đất nước trước tình trạng của tuyển dân và đất nước như thế nào? Bản án Chúa mà tuyển dân Chúa phải đón nhận trong câu 7 là gì? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân cưu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top