Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2019 I Cô-rinh-tô 7:1-9 Sự Ban Cho Riêng của Đức Chúa Trời “Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã thắc mắc điều gì với Sứ đồ Phao-lô về việc dựng vợ gả chồng? Vì sao họ có những thắc mắc này? Sứ đồ Phao-lô trả lời thế nào về ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Tập 21

Nguyên tác: Treasures of the Snow Tác giả: Patricia St. John Bản dịch Việt Ngữ: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết Chuyện phim phóng tác: アルプス物語 わたしのアンネットArupusu Monogatari Watashi no Annetto Sản xuất: Nippon Animation [divide style="2"] Sơ Lược Tập 21: Sau khi nghe An cho biết chân của bé Danh sẽ không bao giờ trở lại bình thường, và bé Danh có thể phải chịu tàn tật suốt đời, Duy bị dằn vặt nặng nề về lỗi lầm ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 145

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-tê 1Ê-xơ-tê 2Ê-xơ-tê 3Ê-xơ-tê 4Ê-xơ-tê 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/05/2019Yauhas 14:15-21Tus Uas Nrog Peb Nyob Mus Ibtxhis “Kuv yuav thov Leej Txiv, thiab nws yuav txib dua ib tug Pab los, tus ntawd yuav nrog nej nyob mus ibtxhis. Nws yog Vaj Ntsujplig, nws yuav qhia Vajtswv zaj uas yog qhov tseeb rau nej. Neeg ntiajeb tsis lees yuav nws, rau qhov lawv tsis pom nws lossis tsis paub nws. Tiamsis nej paub nws rau qhov nws nrog nej nyob thiab nws yu ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 24/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 24/05/2019Yo^han 14:15-21Caux Mbuo Yietc Liuz Yiem Wuov Dauh “Yie oix tengx Zaangc Diex tov, ninh ziouc oix bun ganh dauh daaih tengx meih mbuo, caux meih mbuo yietc liuz yiem. Naaiv dauh se Singx Lingh, dongh bun mienh hiuv duqv zien leiz wuov dauh. Baamh mienh maiv haih zipv ninh, weic zuqc baamh mienh mangc maiv buatc ninh yaac maiv hiuv duqv ninh. Mv baac meih mbuo hiuv duqv ninh nye ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Cứu Thế Là Đấng Chăn Dắt Tôi

Chúa Cứu Thế Là Đấng Chăn Dắt Tôi [divide style="2"]  [divide style="2"] Một trong những mục đích của âm nhạc là thờ phượng.  Bộ Thánh Kinh Cựu Ước có đến 150 bài Thi thiên hay Thánh vịnh, tức là những bài thơ, bài hát ca ngợi Thượng Đế.  Thi thiên thứ 150 kêu gọi con cái Chúa: “Hãy ca ngợi Thượng Đế trong nơi thánh Ngài! Hãy ca ngợi Thượng Đế trên bầu trời về quyền năng Ngài… Hãy thổi kèn tụng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2019 I Cô-rinh-tô 7:1-6 Vợ Chồng Thuộc Về Nhau “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ” (câu 3-4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có lời hướng dẫn nào trong đời sống vợ chồng? Lời hướng dẫn này có liên quan gì đến lời dạy “hãy lấy thân ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 144

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Nê-hê-mi 11Nê-hê-mi 12Nê-hê-mi 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/05/2019Yauhas 1:5-9Tus Neeg Ua Tim Khawv Txog Qhov Kaj “Vajtswv txib ib tus txiv neej uas yog nws tus tubtxib hu uas Yauhas los qhia rau neeg sawvdaws txog qhov kaj kom txhua tus tau hnov Txojlus ntawd thiaj los ntseeg” (nqi 6,7). Nqi lus nug xav: Yauhas Npatitus yog leej twg? Nws ua yam haujlwm dabtsi thiab lub homphiaj nws yam haujlwm ntawd yog dabtsi? Qhov kaj uas Yauhas Npatit ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 23/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 23/05/2019Yo^han 1:5-9Tengx Njang Zoux Zorng-Zengx Nyei Mienh “Tin-Hungh paaiv dauh mienh daaih, mbuox heuc Yo^han. Ninh daaih tengx njang zoux zorng-zengx bun maanc mienh haih sienx.” (Yo^han 1:6-7) Waac naaic bun meih hnamv: Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han se haaix dauh? Ninh zoux haaix nyungc caux weic haaix nyungc mouz deic? Ninh tengx njang zoux zorng-zengx, wuov ny ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top