Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May (Page 3)

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/05/2019Yauhas 1:15-18Foom Koob Hmoov Nplua Mias “Nws hlub peb kawg nkaus, nws thiaj foom koob hmoov nplua mias rau peb sawvdaws tsis paub kawg li” (nqi 16). Nqi lus nug xav: Yauhas Npatitus thiab Tim thawj Yauhas twb ua timkhawv ntxiv li cas txog Tswv Yexus? Tim thawj Yauhas sib piv txoj kev cai rau Tswv Yexus li cas? “Foom koob hmoov nplua mias” txhais li cas? Yuav ua li cas thia ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 27/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/05/2019Yo^han 1:15-18Ninh Zanc-Zanc Ceix Fuqv Bun Mbuo “Ninh nyei en hlo haic ziouc zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo.” (Yo^han 1:16) Waac naaic bun meih hnamv: Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han caux gong-zoh Yo^han aengx tengx Yesu Giduc zoux haaix nyungc zorng-zengx? Gong-zoh Yo^han hnangv haaix nor zorqv leiz-latc daaih beiv Yesu Giduc? “Zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo” maai ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2019 I Sử Ký 12:19-22 Sự Cứu Giúp Đúng Lúc “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dù đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển” (Thi Thiên 46:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Ma-na-se đến theo Vua Đa-vít trong trường hợp nào? Vì sao họ không đánh với người Ít-ra-ên? Họ đã giúp gì ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 147

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 1Gióp 2Gióp 3Gióp 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/05/2019Yauhas 1:14Txojlus Los Yug Ua Neeg “Txojlus ntawd tau los yug ua neeg, Nws puv npo txojkev hlub, Nws yog qhov tseeb thiab Nws nrog peb nyob. Peb pom Nws lub tshwjchim ci ntsa iab: Leej Txiv pub lub tshwjchim ntawd rau Nws, rau qhov Nws yog Leej Txiv tib leeg tub” (nqi 14). Nqi lus nug xav: Txojlus los yug ua neeg txhais li cas? Tswv Yexus ua tibneeg muaj yam dabtsi sib txaw ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 26/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 26/05/2019Yo^han 1:14Doz Benx Dauh Baamh Mienh “Doz benx dauh baamh mienh yiem mbuo mbu'ndongx. Ninh maaih en-ceix caux zien leiz buangv nzengc. Yie mbuo duqv buatc ninh nyei njang-laangc, se weic zuqc ninh zoux Zaangc Diex nyei ndoqc Dorn duqv daaih nyei njang-laangc.” (Yo^han 1:14) Waac naaic bun meih hnamv: Doz benx dauh baamh mienh maaih haaix nyungc eix leiz? Yesu cuotv seix benx mi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2019 Gióp 34:5-9 Đến Với Nhau Bằng Tình Yêu “Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó” (I Cô-rinh-tô 8:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu lên án ông Gióp những vấn đề nào? Ông Ê-li-hu dựa vào những điều gì để lên án ông Gióp? Ông đến với ông Gióp trong tinh thần như ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 146

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-tê 6Ê-xơ-tê 7Ê-xơ-tê 8Ê-xơ-tê 9Ê-xơ-tê 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/05/2019Yauhas 1:10-13Muaj Cai Los Ua Vajtswv Cov Menyuam “Txawm yog li ntawd los cov neeg uas lees yuav Nws thiab ntseeg Nws, Nws pub lawv muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam” (nqi 12). Nqi lus nug xav: Hauv nqi 10 thiab 11, Tim thawj Yauhas xav tsis thoob txog qhov twg? Feem twg tus Tswv twb ua rau peb thiab feem uas peb yuav tau ua yog dabtsi kom peb tau yug dua tshiab thiab mua ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 25/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 25/05/2019Yo^han 1:10-13Maaih Leiz Benx Tin-Hungh Nyei Naamh Nyouz “Mv baac zipv ninh yaac sienx kaux ninh wuov deix, ninh bun maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz.” (Yo^han 1:12) Waac naaic bun meih hnamv: Yiem 10, 11 yiemc gong-zoh Yo^han fiex fuc taux haaix nyungc? Weic bun hnyouv nyiemz jiex daaih maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz, Ziouv nyei buonc Ninh zoux haaix nyun ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top