Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May (Page 2)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 150

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 13Gióp 14Gióp 15Gióp 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/05/2019Yaxayas 49:1-26Vajtswv Tus Tubtxib “Tus Tswv hais rau kuv tias: Kuv tus tubtxib, kuv muab tes haujlwm tseem ceeb dua yav tag los lawm rau koj ua; koj yuav ua rau cov Yixalayees uas tseem seem nyob rov vammeej tshaj qhov qub. Tsis yog li ntawd xwb, kuv tseem yuav cia koj ua lub teeb ci rau txhua haiv neeg kom neeg ntiajteb thiaj yuav dim” (nqi 6). Nqi lus nug xav: Qhov Vajlu ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 29/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 29/05/2019I^saa^yaa 49:1-26Ziouv Nyei Bou “Ninh gorngv, “Meih zoux yie nyei bou weic dorh Yaakopv nyei fingx-fingx mienh nzuonx hnangv loz wuov nor, weic dorh zengc njiec nyei I^saa^laa^en Mienh nzuonx daaih, naaiv buatc benx faix-fiuv sic. Yie yaac oix bun meih zoux njang ziux maanc guoqv mienh, weic bun meih nyei njoux en mingh jomc lungh ndiev.” (I^saa^yaa 49:6) Waac naaic bun meih hn ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:13-18

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:13-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đi cắm trại hay không?  Có bao nhiêu người tham dự?   Sinh hoạt đáng nhớ nhất trong kỳ trại là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi dân chúng hiểu biết sự dạy dỗ trong Lời Chúa, những người lãnh đạo của dân chúng đã làm gì (8:13)? Họ khám phá ra điều gì mà trước đó họ không hề biết (8:14)? Mỗi năm, Chúa truyền cho họ nên làm gì ( ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:29-36 Tai Họa Thứ Mười “Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả của người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm gì với người Ai Cập như lời Chúa báo trước? Tại sao Chúa đoán phạt trên toàn dân Ai Cập? Vua và người A ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 149

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 9Gióp 10Gióp 11Gióp 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/05/2019Yaxayas 48:1-22Ua Tib Zoo Mloog Vajtswv Tej Lus Samhwm “Yog nej ua tib zoo mloog kuv tej lus samhwm! Ces tej koob hmoov yuav ntws laub lug los rau nej ib yam li tej dej ntws tsis paub nqhuab li. Nej tej kev vam meejj yuav zoo ib yam li hiav txwv ntag. Nej tej tub ki yuav huam vam coob suav tsis txheeb ib yam li tej suab zeb, lawv tej npe yuav tsis raug rho tawm ntawm kuv lo ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 28/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 28/05/2019I^saa^yaa 48:1-22Oix Zuqc Muangx Tin-Hungh Hatc Nyei Waac “Feix duqv meih muangx yie hatc nyei waac. Meih ziouc maaih baengh orn hnangv ndaaih nor, meih zoux horpc nyei jauv yaac hnangv koiv nyei wuom-laangc. Meih nyei zeiv-fun ziouc hnangv saa-ziou, meih nyei fun-faqv hnangv saa-ziou-hmeiv. Ninh mbuo nyei mengh yietc liuz maiv zuqc pai guangc, yaac maiv zuqc mietc, leih yie ny ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2019 I Sử Ký 12:23-40 Một Lòng Một Dạ “Những người này là lính chiến có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hếp-rôn đặng lập Đa-vít làm vua trên cả Ít-ra-ên; còn những người khác trong Ít-ra-ên cũng đều một lòng một dạ muốn tôn Đa-vít làm vua” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Những người trong phân đoạn Kinh Thánh này đến Hếp-rôn để làm gì? Họ là những ai, có những đặc điểm nào ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 148

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 5Gióp 6Gióp 7Gióp 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top