Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May (Page 15)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 122

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 10I Sử Ký 11I Sử Ký 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/05/20191 Kaulithaus 3:16-20Tibneeg Ntiajteb Lub Tswvyim “Tej uas tibneeg ntiajteb suav hais tias yog kev txawj ntse, tej ntawd Vajtswv suav hais tias yog kev ruam” (nqi 19a). Nqi lus nug xav: Xibhwb Paulus rov hais kom cov ntseeg nco tias yus yog leej twg? Vim li cas? Nws siv ob nqi Vajluskub twg qhia txog neeg ntiajteb lub tswvyim? Ua lub neej raws li tibneeg ntiajteb lub tswvyim ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 01/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 01/05/20191 Ko^lin^to 3:16-20Ei Baamh Mienh Funx Maaih Cong-Mengh Nyei “Weic zuqc baamh mienh funx cong-mengh nyei, Tin-Hungh buatc se hngongx nyei.” (1 Ko^lin^to 3:19a) Waac naaic bun meih hnamv: Baulo bun Giduc mienh hiuv oix zuqc jangx mbuo se haaix dauh? Weic haaix diuc? Baulo fiev i yiemc ging-sou gorngv hietv hniev nyei gorngv taux baamh mienh funx maaih cong-mengh nyei se dongh ha ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:4-60

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 7:4-60 Câu Hỏi Gợi Ý Dòng họ bạn có bản liệt kê các gia tộc hay không? Gia tộc nào đông nhất?  Gia tộc nào ít nhất?  Có bao nhiêu gia tộc - hay bao nhiêu người - trong dòng họ của bạn tin Chúa? Câu Hỏi Thảo Luận                          Tình trạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13 Giúp Nhau Để Chiến Thắng “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt” (Truyền Đạo 4:12). Câu hỏi suy ngẫm: Kế hoạch chiến đấu với quân A-ma-léc của ông Môi-se như thế nào? Ai đã cùng lên trên đồi với ông Môi-se? Sự hiệp một và giúp đỡ nhau giữa ba người trên đỉnh đồi góp phần gì tron ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 121

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 7I Sử Ký 8I Sử Ký 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top