Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/05/2019Phau Ntawv Nkauj 119:33-40Ntshaw Kom Ua Tau Lub Neej Ncaj Ncees “Kuv xav uas raws li koj tej lus samhwm, kuv lub siab xav ntsoov rau koj tej kevcai; thov pub txojsia tshiab rau kuv, rau qhov koj yog tus ncaj ncees”(nqi 40). Nqi lus nug xav: Qhov Vajluskub no qhia rau peb paub hais tias tus sau qhov Vajluskub no muaj txoj kev npau suav li cas? Vajtswv tseem ceeb li cas rau n ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 31/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 31/05/2019Singx Nzung 119:33-40Ngorc Zoux Horpc Nyei Mienh “Yie ngorc meih hatc nyei waac. Weic zuqc meih baengh fim nyei, tov bun yie duqv ziangh jienv.” (Singx Nzung 119: 40) Waac naaic bun meih hnamv: Yiem naaiv douc ging-sou bun mbuo hiuv taux fiev sou nyei mienh oix haaix nyungc caux haaix nyungc aqc nyei jauv? Ziouv hnangv haaix nor zoux yiem fiev sou nyei mienh tov nyei waac? Yiem ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50 Luật về Lễ Vượt Qua “Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Ít-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua” (câu 46-47). Câu hỏi suy ngẫm: Hội chúng Ít-ra-ên giữ lễ Vượt Qua như thế nào? Điều kiện nào để một người ngoại bang được tham gia giữ lễ Vượt Qua? Có sự tương đồng nào trong việc giữ ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Che Giấu Tội Lỗi

Che Giấu Tội Lỗi [divide style="2"]  [divide style="2"] Theo nhật báo Washington Post, số ra ngày 15 tháng Giêng năm 1986 thì quốc trưởng Libya là Muammar Qaddafi đang điều đình mua từ 100 đến 300 súng tay, thường gọi là súng sáu hay súng lục, do một hãng ở Áo (Austria) bên Âu Châu sản xuất.  Việc một quốc trưởng đại diện cho một nước để điều đình mua khí giới không phải là một điều lạ, nhưng thứ sún ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 151

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 17Gióp 18Gióp 19Gióp 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tín Đồ Thật – Phần 1

Sứ điệp: Tín Đồ Thật - Phần 1 Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/05/2019Yaxayas 50:1-11Tus Tubtxib Raug Kev Txomnyem “Kuv tig nraub qaum rau cov neeg uas nplawm kuv, kuv tsis tau cheem cov neeg uas thuam kuv, kuv tig xub ntiag rau lawv thaum lawv rho kuv cov hwj txwv thiab nto qaubncaug rau kuv lub ntsejmuag. Tiamsis tej lus uas lawv thuam tsis mob kuv li, kuv ua siab ntev rau lawv, kuv yeej paub hais tias kuv yeej tsis raug kev txaj muag ib za ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 30/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/05/2019I^saa^yaa 50:1-11Yietc Dauh Diev Kouv Nyei Bou “Mienh mborqv yie nyei diqc daanz, yie sueih mienh mborqv. Mienh baeng yie nyei siaam, yie huin yie nyei kamx-bui bun ninh mbuo. Mienh bun yie zuqc nyaiv, tuiv wuom-nzuih bun yie, yie maiv buang yie nyei hmien. HYPERLINK \l "ch26v67"Matv^taai 26:67 ; HYPERLINK \l "ch14v65"Maako 14:65 Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh tengx yie, yie maiv zu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-42 Ra Khỏi Ai Cập “Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Ngưởi Ít-ra-ên đã ra khỏi Ai Cập như thế nào? Chúa đã thực hiện lời hứa với ông Áp-ra-ham ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì về Đức Chúa Trời? Sao bao nhiêu năm trông đợi, giờ đâ ...

Read more

Thông Báo: Giải Thưởng Lê Hoàng Phu của Văn Phẩm Nguồn Sống

Thông Báo Giải Thưởng Lê Hoàng Phu của Văn Phẩm Nguồn Sống  Tổng Quát Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu (1926-2003) là thành viên sáng lập Văn Phẩm Nguồn Sống, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đầu tiên của Văn Phẩm Nguồn Sống, và cũng là một học giả nổi tiếng trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam khắp thế giới. Để tưởng nhớ sự dấn thân và đóng góp của Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu trong sự phục vụ Chúa, Văn Phẩm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top