Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » April (Page 6)

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/04/20192 Vajntxwv 8:7-15Muaj Txojkev Hlub Thiab Hais Lus Tseeb “Peb tsis txhob ua li lawv, peb yuav tsum muaj txojkev hlub thiab hais lus tseeb, peb thiaj yuav ua tau lub neej zoo rau txhua fab li Yexus Khetos uas yog lub taub hau” (Efexus 4:15). Nqe lus nug xav: Thaum Vajntxwv Npeehadas raug mob, nws ua dabtsi? Elisas hais li cas txog vajntxwv tug mob? Haxayees rov los hais li ca ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 20/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/04/20192 Hungh Douh 8:7-15Longc Hnamv Mienh Nyei Hnyouv Gorngv Cuotv Zien Hnangv “Daaux nzuonx, mbuo oix zuqc longc hnamv mienh nyei hnyouv gorngv zien hnangv. Mbuo ziouc ei diuc-diuc jauv hlo daaih benx domh mienh hnangv Giduc, dongh zoux m'nqorngv wuov dauh.” (E^fe^so 4:15). Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Mben Haa^ndatc hungh butv baengc hniev wuov zanc ninh zoux haaix nyungc? Dou ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Tập 16

Nguyên tác: Treasures of the Snow Tác giả: Patricia St. John Bản dịch Việt Ngữ: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết Chuyện phim phóng tác: アルプス物語 わたしのアンネットArupusu Monogatari Watashi no Annetto Sản xuất: Nippon Animation [divide style="2"] Sơ Lược Tập 16: Thương tích của bé Danh khá nặng. Duy nhận biết tác hại nghiêm trọng do hành động sai lầm của mình gây ra.  Tâm trạng của Duy như thế nào?  Thái độ cầ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2019 I Cô-rinh-tô 11:18-29 Rao Truyền Sự Chết của Chúa “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều nào Chúa Giê-xu phán trong bữa ăn cuối của Ngài? Ý nghĩa của bánh và chén là gì? Thái độ và điều cần nhớ khi dự Tiệc Thánh là gì? Bạn suy nghĩ gì mỗi khi dự Tiệc Thánh? Sứ đ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 110

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 6II Các Vua 7II Các Vua 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/04/2019Phau Ntawv Nkauj 119:9-16Ua Lub Neej Dawb Huv “Yuav ua li cas ib tus tub hluas thiaj ua tau nws lub neej kom dawbhuv? Yog nws yuav tsum coj raws li koj tej lus samhwm” (nqe 9). Nqe lus nug xav: Sau tej yam uas ib tus tub hluas yuav tsum tau ua kom muaj lub neej dawbhuv (nqe 9-16). Vajtswv tseem ceeb li cas rau qhov uas pab ib tus neeg ua tau lub neej dawbhuv (nqe 10,12, 13) ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 19/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 19/04/2019Singx Nzung 119:9-16Zunc Jienv Cing-Nzengc Nyei Maengc Mingh “Houh saeng mienh oix zuqc hnangv haaix nor goux duqv ninh ganh nyei jauv cing-nzengc? Se oix zuqc ei jienv meih nyei waac zoux.” (Singx Nzung 119:9). Waac naaic bun meih hnamv: Tov meih fiev cuotv dongh houh saeng mienh oix zuqc zoux cing-nzengc nyei buonc (9-16). Yiem 10,12,13 yiemc buatc Ziouv hnangv haaix nor teng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2019 Ma-thi-ơ 27:45-56 Quang Cảnh Đau Thương “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha khi Chúa bị đóng đinh như thế nào? Có những hiện tượng nào xảy ra? Thái độ của những người hiện diện tại đó ra sao? Nếu có mặt tại đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Kinh Thánh mô tả quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha trong lúc ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 109

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 4II Các Vua 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/04/20192 Vajntxwv 8:1-6Vajtswv Txoj Koob Hmoov “Thaum uas Nkahaxis tabtom qhia zaj ua Elisas tsa tau tus tibneeg tuag rov ciaj sia rau vajntxwv mloog, tus pojniam ntawd txawm los thov kom vajntxwv muab nws lub tsev thiab daim teb rov rau nws. Ces Nkehaxis hais rau vajntxwv hais tias, vajntxwv, tus pojniam no yog tus uas Elisas tsa nws tus tub uas tuag lawm rov ciaj sia ntag” (Nqi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top