Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » April (Page 4)

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/04/20192 Timautes 4:1-5Lo Lus Ntuas “Koj yuav tsum muab siab rau qhia Vajtswv Txojlus, tsis hais lub sijhawm twg los koj yuav qhia. Koj yuav tsum ua siab ntev qhuab ntuas sawvdaws, yaum sawvdaws los ntseeg thiab txhawb sawvdaws lub zog” (nqe 2). Nqe lus nug xav: Tim thawj Paulus ntuas Xibhwb Timautes yam dabtsi? Tus uas tshaj tawm Txojmoo Zoo yuav ua li cas thaum muaj neeg tsuas x ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 24/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 24/04/20192 Ti^mo^taai 4:1-5Longx-Longx Kuinx Nyei Waac “Oix zuqc zunh Tin-Hungh nyei doz. Maiv gunv maaih qangx fai maiv maaih qangx, zungv oix zuqc zunh aqv. Oix zuqc za'gengh longc noic longx-longx nyei njaaux, porv bun mienh mengh baeqc, gorngv-hemx, kuinx mienh.” (2 Ti^mo^tai 4:2) Waac naaic bun meih hnamv: Baulo longx-longx kuinx haaix nyungc Ti^mo^tai? Zunh Tin-Hungh nyei doz nyei ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2019 I Cô-rinh-tô 6:12-14 Thân Thể và Linh Hồn “…Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể, và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa” (câu 13b, 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy về mối liên hệ giữa thân thể và linh hồn ra sao? Ông cho biết mục đích Đức Chúa Trời dựng nên t ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-3

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 7:1-3 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn mua sắm một đồ vật giá trị cho gia đình hay không? Ai là người có quyền sử dụng vật đó?  Bạn đã làm gì để bảo vệ vật đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi vách thành đã sửa xong, Nê-hê-mi làm gì cho thành (7:1a)? Tại sao điều này là cần thiết?    Nê-hê-mi đã bổ nhiệm ba nhóm người nào (7:1b)? Trách nhiệm của nhóm người thứ nhất là gì (7: ...

Read more

Mừng Chúa Phục Sinh 2019 – Phần 3

Đại Hội Phục Sinh - Berlin 2019 Ban Hướng Dẫn Hát Tại Đại Hội Phục Sinh - Berlin 2019 Vũ Khúc How Great Is Our God Đại Hội Phục Sinh - Berlin 2019 Lễ Lá - Hội Thánh North Hollywood  Chúa Nhật Lễ Lá - Hội Thánh North Hollywood  Ban Hát Hội Thánh North Hollywood  Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Ban Tráng Niên - Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Thiếu Nhi Lượm Trứng - Picnic Hội Thánh Gi ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 114

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 17II Các Vua 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/04/20192 Timautes 3:14-17Vajtswv Txojlus “Rau qhov Vajtswv tus uas muaj sia nyob, nws tej lus tseem ceeb thiab muaj kuab kawg li. Tej lus ntawd ntse dua rab ntaj ob sab ntse, nkaug mus txog nruab plawv nruab nqaij nruab txha. Tej lus ntawd paub tej uas neeg xav thiab paub neeg lub siab huv tibsi” (Henplais 4:12). Nqe lus nug xav: Xibhwb Timautes lub neej yog leej twg qhia thiab qh ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 23/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 23/04/20192 Ti^mo^taai 3:14-17Ging-Sou “Tin-Hungh nyei waac se nangh nyei, maaih qaqv nyei, gauh laic jiex yietc zungv i maengx laic nyei nzuqc ndaauv. Haih nzopv bieqc taux hnyouv caux lingh wuonh gapv nyei dorngx, mbungv-fim caux mbungv-daaux gapv nyei dorngx. Zungv haih siemv duqv mienh hnyouv nyunc zoux nyei caux hnyouv hnamv cuotv nyei sic.” (Hipv^lu 4:12). Waac naaic bun meih hnamv ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2019 Giê-rê-mi 12:1-4 Chúa Biết, Thấy, và Thử Xem Lòng Tôi “Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Người ác mà Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến là ai? Ông dùng những từ ngữ nào để chỉ về họ? Ông xin Chúa trừng phạt họ như thế nào? Tại sao ô ...

Read more

Mừng Chúa Phục Sinh 2019 – Phần 2

Chương Trình Phục Sinh - Hội Thánh Giám Lý Arlington -Virginia Ban Hát Hội Thánh Giám Lý Arlington -Virginia Hội Thánh Giám Lý Arlington, Virginia - Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Giám Lý Arlington, Virginia - Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Giám Lý Arlington, Virginia - Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Giám Lý Arlington, Virginia - Quầy Giao Tiếp Với Cộng Đồng Hội Thánh Giám Lý Arlington, Virginia - Sinh Hoạt Ch ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top