Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » April (Page 2)

Ziangh Ei Ging-sou: 28/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 28/04/2019I^saa^yaa 45:9-25Huin Nzuonx Daaih Lorz Ziouv    " Yiem jomc lungh ndiev nyei mienh aac, huin nzuonx daaih lorz yie ziouc duqv njoux, weic zuqc yie se Tin-Hungh yaac maiv maaih ganh dauh." (I^saa^yaa 45:22).   Waac naaic bun meih hnamv Weic haaix diuc mbuo maiv haih caux Ziouv nzaeng fai naaic Ninh weic haaix diuc zoux hnangv naaiv? Ziouv hinc yangh bun Ninh ganh hnangv haaix n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2019 Gióp 33:25-30 Được Hòa Giải với Đức Chúa Trời “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ niềm vui khi con người được tha thứ ra sao? Đấng Trung Bảo là ai và qua Đấng ấy con người nhận được điều gì? Bạn làm gì để nhận được ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 118

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 1I Sử Ký 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/04/2019Yaxayas 44:24-45:8Peb Nyob Hauv Vajtswv Txhais Tes “Tus Tswv xaiv Xailas ua vajntxwv. Tus Tswv tsa Xailas tua kom yeej txhua haiv neeg; nws txib Xailas must txo tej vajntxwv kom poob hwjchim; Tus Tswv yuav qhib ntau lub nroog tej rooj vag rau nws txeem mus rau hauv” (45:1). Nqe lus nug xav: Tus Tswv siv Vajntxwv Xailas los ua dabtsi pab lub nroog Yeluxalees thiab Yudais tej ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 27/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/04/2019I^saa^yaa 44:24-45; 45:1-8Mbuo Yiem Ziouv Nyei Buoz    "Yie, ZIOUV, orn Sailatv. Yie nanv ninh nyei mbiaauc jieqv buoz, weic mborqv hingh yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx nyei ziex guoqv mienh, yaac oix jaiv nqoi hungh mborqv jaax nyei lui-houx. Yie oix yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx koi nqoi zingh gaengh, yaac maiv bun zingh gaengh guon. ZIOUV gorngv mbuox Sailatv" (I^sa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2019 I Sử Ký 12:16-18 Khi Ta Có Lương Tâm Trong Sạch “Nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin” ( I Ti-mô-thê 3:9). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Đa-vít e ngại khi nhóm người Bên-gia-min và Giu-đa đến với ông? Ông dựa vào những yếu tố nào để nói chuyện với họ? Kết quả ra sao? Làm thế nào để sự bình an và giúp đỡ của Chúa luôn ở cùng bạn trong mọi hoàn cảnh? ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Tập 17

Nguyên tác: Treasures of the Snow Tác giả: Patricia St. John Bản dịch Việt Ngữ: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết Chuyện phim phóng tác: アルプス物語 わたしのアンネットArupusu Monogatari Watashi no Annetto Sản xuất: Nippon Animation [divide style="2"] Sơ Lược Tập 17: Bị dằn vặt bởi hậu quả tai hại do mình gây ra, Duy tìm cách tránh né gặp gỡ những người khác vị sợ bị chỉ trích. Về phần An, cô bé vẫn chưa chịu tha thứ.  ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 117

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 24II Các Vua 25Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mừng Chúa Phục Sinh 2019 – Phần 5

Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Lễ Thương Khó - Hội Thánh Gia Định Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Gia Định Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Gia Định Mừng Chúa Phụ ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/04/2019Phau Ntawv Nkauj 119:17-24Tej Lus Qhuab Ntuas “Koj tej lus qhia rau kuv zoo siab xyiv fab, thiab tej lus ntawd yog kuv lub chaw sablaj” (nqe 24). Nqe lus nug xav: Qhov Vajluskub no qhia rau koj paub hais tias tus uas sau qhov Vajluskub no tabtom nyob rau lub sijhawm zoo li cas? Nws ua li cas thaum nyob rau tej lub sijhawm zoo li ntawd? Leej twg qhuab ntuas koj thaum koj nts ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top